Jak przygotować statut i dokumentację w kasach zapomogowo-pożyczkowych do 10 kwietnia 2023 roku? Omówienie procedury wdrożeniowej na wzorach dokumentów

Ważne informacje o szkoleniu

Już 10 kwietnia 2023 roku upłynie termin na dostosowanie działania KZP do zmienionych przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 roku o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Zarządy kas muszą do tego czasu zaktualizować zarówno statuty KZP, jak i zapisy dotyczące RODO, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy właściwe funkcjonowanie Kas Zapomogowo-Pożyczkowych z uwzględnieniem procedur dotyczących tworzenia statutów i obowiązkowej dokumentacji w KZP, w świetle nowych regulacji prawnych.

Na zajęciach wskażemy jak przygotować statut i dokumentację w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych, tak aby jego zapisy oraz wszelka niezbędna dokumentacja były dostosowane do nowej ustawy. Ponadto, omówimy na przykładach dokumenty, w tym procedury wdrożeniowe dotyczące statutu KZP, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania KZP uchwały, umowy, deklarację przystąpienia do KZP, oświadczenia członków KZP czy dokumentację związaną z ochroną danych osobowych w KZP.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla administracji publicznej, m.in. z tematyki KZP, ochrony danych w KZP, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na szkolenia w tym roku. Dziękuję” „Rewelacja”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem KZP po zmianach, położenie szczególnego nacisku na aktualizację statutu i dokumentacji KZP, by zdążyć z dostosowaniem ich zapisów do 10 kwietnia 2023 r.
 • Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP.
 • Zdobycie wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności, pomocnych do opracowania/ aktualizacji statutu KZP, tak, aby spełniał wymogi zmienionych przepisów.
 • Weryfikacja czy Państwa KZP posiada obligatoryjne dokumenty tj. statut, procedury dotyczące danych osobowych, uwzględniające znowelizowane przepisy.
 • Omówienie i analiza statutu KZP i innych dokumentów - wskazanie krok po kroku, jak stworzyć czy też zweryfikować zapis statutu, aby był on zgodny z nowymi przepisami – praca na dokumentach (zalecane, by uczestnicy mieli podczas szkolenia swoje dokumenty, w celu możliwości konsultacji ich zapisów).
 • Zwrócenie uwagi na kwestie budzące niejasności oraz wskazanie, jak postępować w przypadku nieprawidłowości.
 • W części warsztatowej spotkania, podczas praktycznych zajęć, uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę, skonsultować trudne kwestie, dopytać o prawidłowość zapisów, zawartych w dokumentach swojej KZP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady tworzenia statutów KZP.
2. Przygotowanie projektu statutu.
3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, załączniki do zawiadomienia.
4. Organizacja Walnego Zebrania.
5. Głosowanie.
6. Protokół z Walnego Zebrania.
7. Podjęcie uchwały.
8. Czy można zaskarżyć uchwałę?
9. Jak stworzyć zapisy w statucie - warsztaty i praca na dokumentach:

 • nazwa KZP i MKZP;
 • siedziba;
 • cele i zadania KZP;
 • członkowie KZP;
 • sposób reprezentowania KZP;
 • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
 • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
 • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
 • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
 • zasady dotyczące gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
 • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 • zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 • termin zwyczajnego walnego zebrania członków;
 • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;
 • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
 • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie;
 • wskazanie administratora danych osobowych;
 • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian;
 • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg;
 • inne postanowienia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń