Dokumentacja pracownicza po zmianach do Kodeksu pracy. Omówienie przykładowych nowych dokumentów kadrowych, procedur i regulaminów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których zostaną omówione aktualne zagadnienia z zakresu prawa pracy, a w szczególności przykładowe dokumenty/procedury/regulaminy będące konsekwencją nowelizacji Kodeksu pracy uchwalonej przez Sejm 1 grudnia 2022 r., a także następstwem projektowanych innych zmian w Kodeksie pracy - implementacja dyrektyw UE – 2019/1152 i 2019/1158. Udział w szkoleniu umożliwia szybsze opanowanie zakresu wprowadzanych zmian na różnych etapach procesu legislacyjnego. Zdecydowaną zaletą dla uczestników proponowanych zajęć jest umożliwienie skorzystania z przykładów dokumentacji pracowniczej przygotowanych w formie edytowalnej przez eksperta, a następnie dostosowanie ich do potrzeb danego pracodawcy. Jest to wartościowe w obliczu znacznej ilości nowych rozwiązań prawnych i z reguły krótkiego terminu ich wejścia w życie oraz nowych konsekwencji karno-wykroczeniowych przewidzianych w projektowanych aktach prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy zakresu prawa pracy z uwzględnieniem ostatnio znowelizowanych przepisów w 2022 r. i planowanych zmian w 2023 r.
• Omówienie wymaganych procedur, polityki i treści nowych dokumentów kadrowych.

• Praktyczne omówienie konsekwencji projektowanych zmian w Kodeksie pracy.
• Ilustracja przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu pracy.
• Otrzymanie wzorów dokumentów składających się na dokumentację pracowniczą.
• Dostęp do edytowalnych przykładów dokumentów i możliwość otrzymania uzupełnionych materiałów szkoleniowych w razie istotnych zmian projektowanych aktów prawnych, w toku prac legislacyjnych.

• Kontakt z wykładowcą po szkoleniu - szczególnie w razie problemów interpretacyjnych po zmianie przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przykład postanowień/procedury w regulaminie pracy i dokumentach powiązanych w zakresie kontroli przez pracodawcę obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych substancji działających podobnie do alkoholu.
2. Przykłady dokumentów będących następstwem zmian w Kodeksie pracy, a dotyczących pracy zdalnej:

• Przykład polecenia pracodawcy o wykonywania pracy zdalnej.
• Przykład regulacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej (przykład procedury/ regulaminu).
• Przykład zapisów w umowie o pracę lub innych uzgodnień o czasowe wykonywanie pracy zdalnej.
• Przykład wiążącego wniosku każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.
• Przykład postanowień w zakresie przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej.
• Przykład wniosku o praca zdalną „okazjonalną” i odpowiedź pracodawcy.
3. Konsekwencje projektowanych zmian Kodeksu pracy w wyniku implementacji do Kodeksu pracy:
• Postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności:
- Przykład nowych postanowień umowy o pracę, w tym umowy o pracę na okres próbny.
- Przykład informacji dodatkowej do umowy o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem.
- Przykład wniosku pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiedzi pracodawcy na w/w wniosek pracownika.
- Przykład wniosku pracownika i odpowiedzi pracodawcy w sprawie uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny.
• Przykład polityki szkoleniowej pracodawcy.
• Postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). Zakres omawianych zmian obejmie w szczególności:

- Przykład wniosku pracownika o urlop opiekuńczy.
- Przykład wniosku pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
- Przykład wniosku pracownika o elastyczną organizację pracy i przykłady decyzji pracodawcy (w tym przykłady odmowy).
- Przykład poleceń pracodawcy naruszających nowe ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
- Przykład decyzji pracodawcy naruszającej nowe zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej.
4. Przykład uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej.
5. Przykład zapisów w regulaminie pracy w zakresie przerw w pracy.
6. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy).
7. Konsekwencje projektowanych zmian w Kodeksie pracy w innych ustawach m.in. w Karcie Nauczyciela, ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
8. Omówienie pozostałych regulacji w Kodeksie wynikających z projektowanych przepisów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie szkoleń dotyczących prawa pracy. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń