Dokumentacja pracownicza od A do Z

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia, w szczegółowy sposób, zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej, zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej, procedury dotyczące zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji elektronicznej oraz kwestie związane z udostępnianiem, wydawaniem i niszczeniem dokumentacji pracowniczej w związku z konwersją postaci dokumentacji lub zakończeniem ustawowego okresu jej przechowywania. Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska MRPiPS oraz PIP oraz UODO. Podczas szkolenia omówione zostaną także przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Niebawem akta osobowe zostaną rozbudowane o nową część E, w której gromadzone będą dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Ponadto, w dokumentacji pracowniczej pojawi się szereg nowych dokumentów związanych z pracą zdalną oraz korzystaniem z nowych uprawnień związanych z wdrożeniem dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158).

W skład materiałów wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej, w tym również wzory dokumentów odpowiadających wymogom nowych przepisów związanych m.in. z pracą zdalną, urlopem opiekuńczym, zwolnieniem z tytułu siły wyższej, korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem!!!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przekazanie szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. 
 • Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
 • Próba rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk MRPiPS oraz PIP.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej.
2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy:

 • dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
 • dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
 • dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą.

3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy:

 • warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
 • okresy przechowywania,
 • udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
 • ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
 • przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej.

4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy, w tym nowej części E akt osobowych.
5. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji publicznych i przedsiębiorstw, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń