• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pozyskiwanie środków ue dla oświaty w nowym okresie programowania 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Rozpoczęła się już realizacja nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Obyły się pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zostały zatwierdzone Programy Operacyjne – Krajowe i Regionalne. Opublikowano już pierwsze Szczegółowe Opisy Priorytetów. Powołano Komitety Monitorujące i przyjęto kryteria wyboru projektów. Ogłoszono też część harmonogramów naboru projektów. W najbliższych miesiącach ruszą również konkursy na projekty dla szkół i placówek oświatowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze rozwiązania w zakresie aplikowania o środki, zasady wyboru projektów, reguły kwalifikowalności wydatków. Zaprezentowane zostaną planowane działania dla oświaty z Krajowego Planu Odbudowy, z Krajowych Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych. Szkoły będą mogły ubiegać się o środki na edukację przedszkolną, na rozwój kompetencji uczniów, na doposażenie, w szczególności na sprzęt komputerowy, na podniesienie jakości kształcenia, rozwój kompetencji kadr edukacji, doradztwo zawodowe. Będą mogły wykorzystać w swojej działalności narzędzia edukacyjne, nowe metody nauczania oraz e-materiały wypracowane w programach krajowych. Udział w proponowanym szkoleniu ułatwi uczestnikom samodzielne aplikowanie o środki na te cele.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy pozwalającej na samodzielne posługiwanie się dokumentami programowymi.
• Nabycie umiejętności niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie dla szkół w perspektywie 2021-2027.
• Przygotowanie uczestników do stosowania zasad kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027.
• Pozyskanie wiedzy związanej z różnymi rodzajami działań dla szkół i placówek oświatowych przewidywanych do finansowania ze środków UE w perspektywie 2021-2027.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe informacje o nowej pespektywie finansowej UE na lata 2021-2027:
• Budżet i rozporządzenia UE na lata 2021-2027,
• Cele szczegółowe EFS+,
• Ustawa wdrożeniowa i Wytyczne na lata 2021-2027.
2. Przegląd działań adresowanych do szkół w perspektywie 2021-2027:
A. Krajowy Plan Odbudowy:

• Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – Branżowe Centra Umiejętności i Wojewódzkie Zespoły Koordynacji,
• Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych – komputery dla uczniów i nauczycieli,
• E-kompetencje – Podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników administracji publicznej, osób wykluczonych cyfrowo, nauczycieli oraz uczniów i rodziców, wspomagających m.in. pracę i naukę zdalną – Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i sieć liderów rozwoju cyfrowego.
B. Krajowe Programy Operacyjne:
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS):
• Kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty,
• Rozwój narzędzi i metodyki kształcenia ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy,
• Badanie rozwiązań i praktyk w systemie oświaty dotyczących kształcenia dzieci przybywających z zagranicy,
• Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i zwiększenie jego dostosowania do potrzeb rynku pracy,
• System doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego,
• Rozwój innowacji i wsparcie ucznia zdolnego w kształceniu zawodowym,
• Cyfryzacja w edukacji,
• Zintegrowane i kompleksowe wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
• Rozwój systemu edukacji włączającej dla wszystkich osób uczących się,
• Wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły,
• Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą,
• Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+.
C. Programy Regionalne :
• Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,
• Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących,
• Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych,
• Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w szczególności w obszarze edukacji,
• Podnoszenie kompetencji kadry szkół i placówek systemu oświaty,
• Doradztwo zawodowe,
• Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych,
• Łagodzenie skutków pandemii COVID-19,
• Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy szkół lub placówek,
• Działania na rzecz upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie,
• Współpraca szkół ponadpodstawowych z pracodawcami, w szczególności organizacja staży dla uczniów u pracodawców,
• Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego, poprzez m.in. wsparcie uczniów szkół specjalnych w procesach integracji.
3. Procedury aplikowania o środki dla szkół w nowym okresie programowania:
• Zasady wyboru projektów,
• Centralny System Teleinformatyczny 2021,
• Generatory wniosków,
• Zasady wyboru projektów,
• Kryteria wyboru projektów,
• Procedura oceny wniosków,
• Dodatkowe warunki oceny projektów EFS+,
• Kwalifikowalność wydatków w latach 2021-2027 – Wytyczne dotyczące kwalifikowalności z 18 listopada 2022 roku,
• Uproszczone metody ponoszenia wydatków.
4. Dyskusja – konsultacje z trenerem:
• Omówienie pomysłów na projekty,
• Konsultacje w zakresie aplikowania do odpowiedniego programu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organów prowadzących te placówki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego do spraw rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny dla Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń