• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak prawidłowo przygotować projekt i wniosek aplikacyjny ze środków EFS+ w perspektywie ue 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo przygotować projekt ze środków EFS+. Poddamy analizie najważniejsze elementy z punktu widzenia eksperta oceniającego projekty i przedstawimy wszystkie etapy skutecznego pisania projektu. Uczestnicy dowiedzą się min. jak przygotować uzasadnienie projektu, określić jego cele i wskaźniki, jak opisać grupy docelowe, jak zaplanować harmonogram, jak skalkulować prawidłowo budżet, w tym ze stawkami jednostkowymi i kwotami ryczałtowymi. Prowadząca zwróci szczególną uwagę na podstawowe zasady oceny projektów. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak napisać poszczególne części wniosku o dofinansowanie, aby był on wysoko oceniony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu przygotowania projektu ze środków EFS+.
  • Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym zarówno opisów merytorycznych jak i kalkulacji budżetu szczegółowego.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów podczas przygotowania projektów, by zwiększyć szansę na dofinansowanie.
  • Nabycie i rozwinięcie umiejętności w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów z EFS+.
  • Przygotowanie uczestników do prawidłowego i skutecznego aplikowania o środki na realizacje projektów.
  • Nabycie wiedzy z zakresu planowania i wdrażania projektów ze stawkami jednostkowymi i kwotami ryczałtowymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Logika interwencji według Komisji Europejskiej, w tym spójność celów, budżetu i oddziaływania projektu na różne grupy interesariuszy.
2. Cykl życia projektu.
3. Wykorzystanie matrycy logicznej w planowaniu projektu.
4. Uzasadnienie projektu - skąd zaczerpnąć aktualne dane do analizy problemowej.
5. Cel i wskaźniki oraz źródła ich weryfikacji – podpowiedzi odnośnie prawidłowego dokumentowania zmiany.
6. Wskaźniki na lata 2021-2027, w tym dla stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych.
7. Projekty ze stawkami jednostkowymi z zakresu ekonomii społecznej i staży uczniowskich.
8. Opis grup docelowych.
9. Bariery, potrzeby, oczekiwania grup docelowych.
10. Zadania i harmonogram – przykładowe typy wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz z programów dla regionów, m.in. z zakresu edukacji, rynku pracy, integracji społecznej, zdrowia, innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych.
11. Budżet szczegółowy i prawidłowa kalkulacja.
12. Kwalifikowalność wydatków, w tym VAT, trwałość projektu, wkład niepieniężny w nowej perspektywie.
13. Wkład własny – przykłady wkładu niepieniężnego prawidłowo opisanego we wniosku o dofinansowanie.
14. Cross-financing – nowa definicja.
15. Budżet z metodami uproszczonymi – kwoty ryczałtowe a nowa perspektywa 2021-2027.
16. Personel projektu i zarządzanie projektem, sposób kalkulacji i angażowania do projektu.
17. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie od strony eksperta oceniającego projekty z tej dziedziny.
18. Sesja: Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST, w tym ops, mops, pcpr, rops, pomiotów ekonomii społecznej, firm prywatnych, organizacji pozarządowych, państwowych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, uczelnie wyższe, administracja państwowa, IZ/IP i inni zainteresowani przygotowaniem projektów z EFS+.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców , posiada ponad 25 lat doświadczenia w  przygotowaniu i realizacji projektów UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach, ocenia projekty od ponad 10 lat, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. z zakresu innowacji społecznych, obecnie prezes spółki konsultingowo-szkoleniowej.

zwiń
rozwiń