• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty finansowo-księgowe projektów EOG

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy jak prawidłowo realizować projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie finansowo-księgowym. Prowadząca omówi rozliczanie projektów oraz kwalifikowalność wydatków. Wskazane zostaną przypadki naliczania korekt i informacje jak sobie radzić z problemami m.in. związanymi ze wskaźnikami, współpracą z partnerem zagranicznym czy utrzymaniem trwałości. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wskazówki jak przygotować się do kontroli. Jest to ważne zagadnienie ze względu na korekty z tytułu nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie, uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów EOG.
  • Uzyskanie umiejętności z zakresu prawidłowego przygotowania raportów okresowych i końcowych.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w kontekście spraw finansowo-księgowych.
  • Przygotowanie do kontroli projektu.
  • Wzbogacenie wiedzy z zakresu prawidłowej realizacji umowy z partnerem zagranicznym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wymogi z umowy finansowania.
2. Poprawne prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym:

• opisy faktur i innych dokumentów,
• zgodność z wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami,
• zmiany w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont,
• księgowanie wydatków,
• przeksięgowanie wydatków niekwalifikowalnych,
• opisy stanowisk pracy a opis dokumentów,
• dokumentowanie wynagrodzeń,
• dokumentowanie umów cywilnoprawnych,
• dokumentacja finansowa partnera zagranicznego.
3. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków, w tym:
• kryteria kwalifikowalności,
• kategorie budżetowe,
• przykładowe wydatki niekwalifikowane,
• wkłady własne i ich wydatkowanie,
• przychód w projekcie,
• zysk,
• pomoc publiczna,
• koszty pośrednie,
• wykazywanie, rozliczanie wydatków na zarządzanie,
• wydatki partnerów.
4. Nieprawidłowości i sposób postępowania z nimi, w tym nieprawidłowości z winy partnerów.
5. Sporządzanie raportu – zasady i zawartość raportów.

• pierwsza płatność,
• płatności okresowe,
• ostatnia transza,
• Raport okresowy:
 - blok finansowy,
• Raport końcowy:
 - blok finansowy,
 - wydatki partnerów w raportach rozliczeniowych.
6. Załączniki do raportu, w tym od partnerów.
7. Zmiany w projekcie, w tym zmiany z umowach z partnerami a aneksy do umów finansowania.
8. Przepływy finansowe i montaż finansowy
9. Trwałość
10. Sesja: Pytania i odpowiedzi.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST i ich jednostek organizacyjnych, państwowych jednostek budżetowych, ngo, firm prywatnych, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach europejskich, kontrolerzy i opiekunowie projektów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020, w tym projektów z EOG oraz polityki spójności UE skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej i międzynarodowej, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, ekspert z listy Ministra Rozwoju m.in. z zakresu innowacji społecznych, administracji rządowej i samorządowej, włączenia społecznego, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń