• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady ewidencji księgowej w praktyce jst a sprawozdania finansowe – plany kont, operacje księgowe na zasadach określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości (…)

W przypadku zgłoszenia do 13 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy ewidencję księgową jst i przepisy wewnętrzne w ujęciu praktycznym:

  • Przedstawimy przykłady operacji księgowych, zwrócimy uwagę na konieczność prowadzenia dokładnej analityki, wyjaśnimy definicje i najczęściej występujące błędy w jsfp.
  • Wskażemy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, jak uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej.

Zajęcia w dużej mierze będą miały wymiar praktyczny, oparty na wykładzie oraz studium przypadków, tak aby podczas nich odpowiedzieć na pojawiające się od uczestników pytania i wątpliwości w zakresie bieżącej pracy, związanej z planami kont i operacjami księgowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ewidencji księgowej oraz przepisów wewnętrznych.
  • Omówienie zasad stosowania ewidencji księgowej w oparciu o konkretne przykłady, z którymi często spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
  • Pokazanie, jak należy prawidłowo dokumentować operacje finansowe.
  • Wskazanie, co zrobić, by nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Przedstawienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 342):
•  Dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia nowych kont syntetycznych.
• Zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych i ułatwienia, które możemy osiągnąć dzięki ewidencji pozabilansowej.
• Terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych.
2. Ewidencja szczegółowa wraz z przykładową korespondencją między kontami: 
• Dotycząca kont zespołu 4 wraz z przykładową korespondencją między kontami, w tym korekty kosztów.
• Dotycząca kont zespołu 1, tj. 130, 137, 139 wraz z przykładową korespondencją między kontami, w tym analiza zapisów w przepisach wewnętrznych jednostek w kontekście technicznego zapisu ujemnego.
• Dotycząca kont zespołu 2, tj. 221 i 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami.
• Dotycząca kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami, w tym korekty kosztów.
• Wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej.
3. Dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym: 
• Ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych, niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych.
• Środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy.
• Odpisy aktualizujące należności.
• Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
4. Omówienie wszystkich części sprawozdania finansowego.
5. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.
6. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jst i jednostek podległych, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz z zakresu tworzenia polityki rachunkowości w jednostce i zakładowego planu kont.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń