Sprawozdawczość budżetowa za rok 2022 r. według obowiązujących przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2022 rok. Zagadnienia będą omawiane z uwzględnieniem zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które obowiązują od pierwszych okresów sprawozdawczych za 2022 r. Przeanalizujemy, jak prawidłowo wykazywać dane dotyczące dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jst na podstawie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia. Szczegółowo wskażemy problematyczne zagadnienia, co  przyczyni się do wyeliminowania błędów przy sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań, przez pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z analizą poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Omówienie kwestii prawidłowego ujmowania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Uzyskanie pomocy w zakresie prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów.
• Zdobycie podpowiedzi i wskazówek dotyczących prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i forma ich przekazywania.
2. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie sprawozdawczości.
3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
•  Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
•  Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
• Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
• Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
1. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań.
•  Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
• Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
III. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń