• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawozdawczość budżetowa za rok 2022 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zasady sporządzania sprawozdań budżetowych za 2022 rok. Omawiane zagadnieniem będą uwzględniały zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej, które obowiązują od pierwszych okresów sprawozdawczych za 2022 r. Podczas zajęć przeanalizujemy, jak prawidłowo wykazywać dane dotyczące dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo-księgowe jst na podstawie obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia. Szczegółowo wskażemy problematyczne zagadnienia, co przyczyni się do wyeliminowania błędów przy sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań. W związku z procedowanymi zmianami z zakresu sprawozdawczości budżetowej szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Podczas zajęć omówimy zakres zmian, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.12.2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem zmian, wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.12.2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad oraz terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej z operacji finansowych wraz z analizą poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Omówienie kwestii prawidłowego ujmowania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań, sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Poznanie zasad i wskazówek w zakresie prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów.
• Zdobycie podpowiedzi i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzania wzorów sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
1 Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i forma ich przekazywania.
2 Obowiązki kierownika jednostki w zakresie sprawozdawczości.
3 Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
• Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
• Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
• Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
• Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
1. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
• Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.
• Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
III. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jst i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m. in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m. in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń