Przygotowanie do zamknięcia roku budżetowego 2022 i otwarcia 2023 w jst i jednostkach podległych. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów. Księgowania na przełomie roku

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie czynności, poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2022 oaz otwarcie roku 2023, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki.

Podczas zajęć omówimy poprawne sposoby przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji z uwzględnieniem zasad wynikających z KSR i ,,stanowisk” w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Przedstawimy także nieprawidłowości w zakresie problematyki szkolenia i wskażemy sposoby ich zapobiegania. Udział w szkoleniu będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości w tematyce przeprowadzania inwentaryzacji oraz przygotowania się do zamknięcia roku w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie obowiązków dotyczących przeprowadzenia czynności, które powinny poprzedzać proces zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2022 i otwarcia roku 2023. 
 • Przypomnienie o ważności dotrzymania terminów, wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, szczególnie w kontekście czynności przed, w trakcie, jak i poinwentaryzacyjnych oraz wskazanie możliwe uproszczenia i rozwiązania ich.
 • Analiza procedur dotyczących prawidłowego zamknięcia roku, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych.
 • Omówienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.
 • Otrzymanie obszernych materiałów wraz z niezbędnymi załącznikami.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2022 oraz otwarciem roku 2023.
2. Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz ostateczne ich zamknięcie.
3. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2022 oraz otwarciem roku 2023 – przykładowy harmonogram.
4. Koszty na przełomie roku 2022/2023.
5. Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami – zasady stosowania. Plan sytuacyjny – jakie są zasady opracowania i czy jest obowiązek stosowania?
6. Czy główny księgowy ma obowiązek opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej, czy może poprawiać błędy w arkuszach spisu z natury i czy może być członkiem zespołu spisowego/komisji?
7. Organizacja prac i podział czynności – przykładowy harmonogram, a w tym:

 • określenie terminu spływu do komórki księgowości dowodów księgowych podlegających ujęciu w księgach rachunkowych danego roku,
 • wykaz czynności do wykonania, w tym od 1.10.2022 r. do 15.01.2023 r., od 1 stycznia do 26 marca 2022 r. i do końca marca 2023 r. – dni wolne od pracy i ich wpływ na dotrzymanie ustawowych terminów,
 • skorygowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • rozliczenie zaliczek stałych i jednorazowych oraz dotacji,
 • rozliczenia z budżetami, w tym odprowadzenie do odpowiedniego budżetu pobranych dochodów i niewykorzystanych środków na wydatki,
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
 • koszty i zobowiązania na przełomie roku.


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek i ich zastępcy, skarbnicy, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości oraz inni pracownicy merytoryczni, biorący udział w różnych czynnościach związanych z inwentaryzacją oraz poprzedzających zamknięcie i otwarcie roku budżetowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń