Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu jst

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przybliżymy uczestnikom zagadnienia w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędne do zamknięcia roku 2022 i otwarcia roku 2023 w rachunkowości jednostki. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób przejrzysty omówi zarówno kwestie zamknięcia roku 2022, otwarcia 2023, sporządzania sprawozdań, jak i rozwiązań organizacyjnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych, wynikających także niejednokrotnie z kontroli RIO czy NIK w tym zakresie. Szkolenie polecamy osobom, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi zamknięcia i otwarcia roku księgowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędnych do zamknięcia roku 2022 i otwarcia roku 2023.
• Wskazanie zasad i niezbędnych czynności z zakresu zamknięcia roku oraz przygotowania sprawozdań finansowych ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
• Poznanie konkretnych zapisów ewidencyjnych dotyczących tego procesu.
• Zdobycie porad i wskazówek dotyczących praktycznego stosowania przepisów oraz poznanie najczęściej występujących błędów, wynikających z protokołów RIO i NIK.
• Uzyskanie, podczas szkolenia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg w organie:

• Rozliczenie dochodów jst księgowanych w organie jst, również dochodów odprowadzanych przez jednostki.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
• Rozliczenie wydatków przekazanych jednostkom podległym.
• Wydatki niewygasające.
• Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
• Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
• Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – rozliczenie.
• Pożyczki udzielane przez jst – rozliczenie.
• Środki z prywatyzacji.
• Odsetki bankowe.
• Odpisy aktualizujące należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Wynik wykonania budżetu.
• Wynik na pozostałych operacjach.
• Skumulowane wyniki budżetu.
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
• Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności.
• Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m. in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym z RFIL, Polski Ład i innych źródeł, wydatki remontowe.
• Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m. in. zobowiązania wymagalne, zobowiązania a wydatki w nowym roku po zmianie klasyfikacji budżetowej.
• Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
• Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
• Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
• Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku.
• Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
• Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
• Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
• Wynik finansowy.
• Fundusz jednostki.
• Wydatki niewygasające z końcem roku.
5. Rozliczenie podatku VAT, w zależności od przyjętej koncepcji w tym zakresie.
6. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu jst i sprawozdania finansowe jednostki urząd, w szczególności informacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.
7. Sprawozdania łączne jst. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
8. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2023.
9. Polityka rachunkowości na poziomie jst – co do zmiany?
10. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości w urzędach jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń