• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ocena zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Praktyczne warsztaty

Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia br. promocyjna cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca wskaże na przykładach, jak można przeprowadzić ocenę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Jest to nowa metodologia oceny stanu finansów samorządowych, która wykracza poza standardowe ramy analizy finansowej JST. Ocenę zdolności płatniczej z  wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych przeprowadza się dla ulepszenia procesu planowania i analizy finansowej, oceny  faktycznej sytuacji jednostki, oceny wiarygodności kredytowej, czy też zarządzania płynnością jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z oceną stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych.
• Poznanie możliwości, jakie daje wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w aspekcie wielokryterialnej oceny stanu finansów samorządowych.
• Poznanie narzędzi wykorzystywanych do oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST.
• Zdobycie wiedzy na temat identyfikowania i oceny ryzyka finansowego w działalności JST, z perspektywy zarówno JST, jak i instytucji finansujących.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Jakie metody i kryteria stosuje się do oceny sytuacji finansowej JST?
- Jak zdolność płatnicza wpływa na ocenę kondycji finansowej?
- Jakie znaczenie ma budżet, sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz wieloletnia prognoza finansowa w badaniu kondycji finansowej jednostki?
- Jak przedstawia się koncepcja rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej?
- Jakie jest znaczenie rachunku przepływów pieniężnych i zdolności płatniczej w ocenie finansów JST?
- Jak przygotować analizę finansową dla swojej JST, w tym rachunek przepływów pieniężnych?
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej pomiar:
  • Metody i kryteria oceny sytuacji finansowej JST.
  • Zdolność płatnicza a mierniki oceny kondycji finansowej JST.
  • Rola budżetu, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w badaniu i ocenie kondycji finansowej JST.
  • Rola informacji o przepływach pieniężnych w ocenie kondycji finansowej JST.
  • Kryteria i zasady analizy finansowej JST z perspektywy instytucji finansowej.
 2. Zasady oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST:
  • Ryzyko finansowe w działalności JST.
  • Procedury i kryteria oceny ryzyka finansowego JST z perspektywy instytucji finansujących.
  • Koncepcja prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej JST.
  • Pomiar zdolności płatniczej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych i innych mierników finansowych JST.
 3. Część warsztatowa – przygotowanie analizy finansowej wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych dla wybranej JST.
 4. Podsumowanie i wnioski końcowe:
  • Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych oraz zdolności płatniczej w ocenie stanu finansów JST.
  • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy administracji samorządowej - wydziałów finansowych, uczestniczących w procesie planowania oraz realizacji budżetów samorządu terytorialnego, kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka publikacji naukowych (rozdziałów w monografiach, artykułów naukowych w języku polskim oraz angielskim) w obszarze finansów samorządowych oraz bankowości. Od 2004 r. związana z praktyką gospodarczą szczególnie w obszarze bankowości korporacyjnej (aktywnie współpracująca z sektorem MSP oraz podsektorem samorządowym), wieloletnia praktyczka i trenerka, przeprowadziła wiele szkoleń w obszarze zarządzania finansami samorządowymi, ryzykiem w banku, reprezentantka wyższej kadry menadżerskiej w sektorze przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 kwietnia br. promocyjna cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 maja 2024 r.