Obowiązki jst w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego. Działania te mają na celu eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przede wszystkim każda JST zobligowana jest do:

  • wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  • zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Szczególny status w tym zakresie mają starostowie, których działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• zdobycie wiedzy w zakresie roli JST w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą;
• zaznajomienie z najczęstszymi formami wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
• przygotowanie do wdrożenia w jednostce instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• poznanie zasad kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• zapoznanie z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
• nabycie umiejętności przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. ABC przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Regulacje prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
b. Definicje - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
c. Obszary ryzyka - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
d. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
2. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
d. Informowanie JST przez GIIF.
e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:
a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
d. Co powinno zawierać powiadomienie?
e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu? 
k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
4. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa: 
a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
c. Czy jednostki organizacyjne muszą opracować instrukcję?
d. Tryb wprowadzenia instrukcji.
e. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także za przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas przeszkoliła kilkuset pracowników sektora publicznego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 

zwiń
rozwiń