Kurs: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami trwałymi w świetle obowiązujących przepisów. 

Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów, występujących w zakresie zarządzania środkami trwałymi.
Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studium przypadku.
Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas zajęć.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie definicji, dokumentacji, wyceny środków trwałych, ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości  nr 11 w zakresie ewidencji majątkowej.
• Zapoznanie się z poszczególnymi zapisami ustawy o rachunkowości oraz z Krajowymi Standardami Rachunkowości nr 11 z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Zdobycie wiedzy z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu praktycznym:
- definicje, dokumentacja, 
- wycena, 
- rozliczenie podatkowe.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania majątkiem trwałym w oparciu o konkretne przykłady, z jakimi spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych w swojej codziennej pracy.
• Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, jak rozwiązać problemy dotyczące środków trwałych oraz uchronić się przed nimi w przyszłości.
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 20 lutego 2023 r.
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:
• Ustalenia wartości początkowej środków trwałych, w tym zapisy ustawy o podatku dochodowym, ustawy o rachunkowości, KSR nr 11.
• Wyceny środków trwałych po zmianie wartości, ulepszeniu itp.
• Dokumentowania środków trwałych, w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.
2. Klasyfikacja środków trwałych:
• Łączenie oraz dzielenie środków trwałych: zapisy rozporządzenia oraz możliwe uproszczenia.
• Praktyczne wskazówki z zakresu ustalania grupy rodzajowej środków trwałych.
3. Dokumenty związane z gospodarką majątkową - druki dotyczące środków trwałych, m. in. karty kontowe środków trwałych i WNiP, OT, PT, LT: sposób ich wypełniania, moment wystawienia istotny w kwestii okresu używania majątku i jego umarzania oraz amortyzacji.
4. Decyzja o okresie umarzania i jej wpływ na dalsze postępowanie, wystawione dokumenty i ewidencję środków trwałych i WNiP. 
5. Zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 – środki trwałe. Zastosowanie praktyczne.
6. Pytania i dyskusja.

DZIEŃ 2 – 21 lutego 2023 r.
1. Środki trwałe a pozostałe środki trwałe:
• Problem tzw. środków małocennych oraz środków trwałych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…).
• Wskazanie różnic w pojęciach: środków trwałych i pozostałych środków trwałych, między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - NOWY próg 10 000 zł.
2. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych. Umorzenie w skali roku, miesiąc rozpoczęcia i zakończenia dokonywanych odpisów umorzeniowych, korekta błędnie dokonywanego umorzenia w ujęciu merytorycznym i księgowym.
3. Remont a ulepszenie środków trwałych - jak ustalić różnicę między remontem a ulepszeniem? Wyjaśnienia, dokumentacja, ewidencja księgowa.
4. Pytania i dyskusja.

DZIEŃ 3 – 22 lutego 2023 r.
1. Ewidencja zakupu nowych części zestawów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 - środki trwałe. Przykłady z KSR oraz z praktyki jst.
2. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i jego wpływ na sposób ujmowania środków trwałych w ewidencji, w tym:
• Środki trwałe konta 011, 013 i 020: ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach.
• Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych: konta 071, 072. 
3. Wpływ i sposób ujęcia wartości środków trwałych w bilansie.
4. Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia informacji dodatkowej - części sprawozdania końcowego jednostki. Wpływ ewidencji merytorycznej na sposób wypełnienia informacji dodatkowej.
5. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego; osoby, które planują podjąć pracę na stanowisku związanym z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz przeprowadzaniem inwentaryzacji, a także osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć swoje wiadomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener  z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń