Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień związanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według obowiązujących przepisów. Podczas zajęć omówimy prawa i obowiązki wierzycieli, w tym m. in. wchodzący w życie od 1 stycznia 2023 r. obowiązek elektronicznego zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianach w zakresie przekazanych do egzekucji tytułów wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Praktyczna analiza aktualnych przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie:
  • Przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej.
  • Modelu naliczania kosztów egzekucyjnych, w sytuacji, gdy koszty egzekucyjne ponosi wierzyciel.
  • Obowiązujących wzorów tytułów wykonawczych, w tym m. in. wystawiania tytułów wykonawczych w przypadku podatników, pozostających w związku małżeńskim.
  • Obligatoryjnych elementów upomnienia, kierowanego do zobowiązanych, zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Obowiązku poszukiwania majątku zobowiązanego, przed skierowaniem wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m. in. wybrane wzory pism, postanowień, przydatnych w pracy oraz wzór procedury wewnętrznej dotyczący obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie wybranych źródeł prawa i zasad postępowania egzekucyjnego:
• Źródła prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.
• Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
• Zakres przedmiotowy egzekucji administracyjnej.
• Uczestnicy postępowania egzekucyjnego: zobowiązany, wierzyciel, podmioty na prawach strony, organ egzekucyjny.
2. Wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki wierzyciela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela m. in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych - kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek.
• Wymagalność świadczenia pieniężnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela.
3. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• Istotne zmiany przepisów dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych – nowe obowiązujące od 20 lutego 2021 r. rozporządzenie Ministra Finansów.
• Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego: formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych.
• Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku. W jaki sposób i od kogo wierzyciel może pozyskać informacje o majątku zobowiązanego?
• Wystawianie upomnień za zaległości publicznoprawne: doręczenie upomnienia, terminy, kwoty. Nowe obligatoryjne elementy upomnienia. Czy upomnienie musi być podpisane?
• Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia, ale przed jego doręczeniem.
• Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
• Czy w przypadku skierowania upomnienia do obydwojga małżonków na tą samą zaległość należą się dwa razy koszty upomnienia?
• Czy wolno wystawić tytuł wykonawczy na obydwoje małżonków, gdy deklarację na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym złożył tylko jeden z małżonków? 
• Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć? 
• Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady, wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin wystawienia tytułu wykonawczego, gdy zaległość wynika odpowiednio: z deklaracji, z decyzji czy zawiadomienia:
• Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego, wybrane elementy, m. in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy.
• Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny tytuł wykonawczy: elementy, postać i cel kolejnego TW.
• Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych.
• Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową? 
• Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków. Kiedy wystawić tytuł wykonawczy na małżonków? Jak rozumieć domniemanie małżeńskiej wspólności majątkowej w kontekście wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego? Jak wierzyciel może ustalić że istnieje małżeńska wspólność majątkowa?
• Obowiązki wierzyciela w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Czy wolno wystawiać i przekazywać do egzekucji TW w postaci papierowej?
5. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
• Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zmiana przepisów. Rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji.
• Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny - przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji.
• Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
• W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie opłaty egzekucyjnej.
• Nowy elektroniczny formularz zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW) – obowiązek stosowania od 1 stycznia 2023 r.
• Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
• Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela można uznać za nadpłatę?
• W jaki sposób należy zarachować wpłatę otrzymaną z organu egzekucyjnego? Czy stosuje się do wpłat, przekazywanych przez organ egzekucyjny, sposób zarachowania, wynikający ze zmienionego przepisu art. 62 par. 1 Ordynacji podatkowej?
• Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel – zwraca podwójnie ściągniętą należność objętą tytułem wykonawczym?
• Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?
6. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych:
• Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych. Określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych:
 Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
 Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
• Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
7. Zmienione zasady ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego:
• Formy wszczęcia ponownego postępowania egzekucyjnego. Czy ponowne wszczęcie powinno nastąpić w oparciu o dotychczasowy czy dalszy tytuł wykonawczy?
• Obowiązek wskazania przez wierzyciela majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych, przewyższających koszty egzekucyjne.
• Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej - dochodzenie kosztów egzekucyjnych, powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji.
8. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń