Bilans i inne sprawozdania finansowe za rok 2022 w jednostkach budżetowych podległych jst

Ważne informacje o szkoleniu

Sprawozdanie roczne to opracowywany dokument prezentujący wynik wykonania budżetu, podsumowujący całość rachunkowości rocznej w danej jednostce. Przygotowanie sprawozdania finansowego, choć wykonywane co roku, zwykle stanowi wyzwanie dla pracowników księgowości. Wątpliwości potęguje szereg różnic interpretacyjnych dotyczących ich realizacji, szczególnie w zakresie przedstawienia informacji dodatkowej. Proponowane szkolenie w praktyczny sposób przybliży zagadnienia w obszarze prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych podległych jst. Podczas zajęć wskażemy zasady postępowania w zakresie sporządzania sprawozdań, najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości oraz sposoby ich rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu zamknięcia roku w jednostkach budżetowych jst.
• Poznanie konkretnych zapisów ewidencyjnych dotyczących rozliczeń końcowych.
• Wyjaśnienie problemów interpretacyjnych w zakresie opracowania bilansu i innych sprawozdań finansowych za rok 2022.
• Nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego, krok po kroku, w powiązaniu z odpowiednimi pozycjami w ewidencji księgowej jednostki.
• Identyfikacja najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości, wynikających z protokołów RIO i NIK w omawianym obszarze.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku - istota ustawy o rachunkowości.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja – rozliczenie inwentaryzacji w ewidencji księgowej.
3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

• Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności.
• Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m. in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, pochodzących z różnych źródeł, wydatki remontowe.
• Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m .in. zobowiązania wymagalne.
• Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
• Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
• Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
• Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub te, które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku.
• Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
• Rozliczenie konta 330 „Towary” oraz przychodów i kosztów na koncie 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” związanych ze sprzedażą węgla przez jst.
• Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
• Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
• Wynik finansowy.
• Fundusz jednostki.
4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, w tym szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.
5. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych, podległych jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń