Weryfikacja dostępności stron internetowych i BIP pod kątem zapewnienia wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardów WCAG 2.1.

Ważne informacje o szkoleniu

Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG) 2.1 obejmują szeroki wachlarz zaleceń dotyczących zwiększenia dostępności treści internetowych. Wdrożenie tych wytycznych sprawia, że treści są dostępne dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, osób z niepełnosprawnościami złożonymi, a także dla niektórych osób, mających trudności w uczeniu się i ograniczenia poznawcze; jednakże całkowicie nie zaspokoi potrzeb każdego użytkownika z niepełnosprawnością. Niniejsze wytyczne dotyczą dostępności treści internetowych na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach. Aby jednostki administracji publicznej prawidłowo realizowały zapisy regulacji o zapewnieniu dostępności, muszą także stosować wytyczne zgodnie ze standardami WCAG 2.1. 0d 2023r. za brak dostosowania BIP-u i stron internetowych mogą zostać naliczanie kary za niedostosowanie się do wymogów w zakresie zapewnienia dostępności, dlatego niezwykle istotne jest, aby jednostki już dziś przeprowadziły audyty swoich stron internetowych pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zasady z  zakresu dostępności cyfrowej. Na praktycznych przykładach wskażemy najczęściej popełniane błędy w dostępności cyfrowej stron internetowych i wskażemy dobre praktyki i rozwiązania, zalecane do wdrożenia w swoich jednostkach. Proponowane szkolenie realizujemy również w formie stacjonarnej, na zlecenie instytucji w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, jak należy poprawnie projektować strony internetowe, by były zgodne z regulacjami dotyczącymi dostępności cyfrowej.
• Omówienie wymogów standardu WCAG 2.1. w kontekście redagowania Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych jsfp.
• Przeanalizowanie poszczególnych rodzajów publikowanych treści w tym: tekstów, dokumentów, zdjęć i grafik zgodnie ze standardem WCAG 2.1.
• Zapoznanie się z procedurą nakładania kar za brak dostępności.
• Zdobyte umiejętności pozwolą na przygotowanie treści do publikacji w sieci, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

zwiń
rozwiń
Program

1. Standard WCAG 2.1 a dostępność stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej:
• Standard WCAG 2.0 i 2.1 – podobieństwa i różnice.
• Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej?
• Przykłady dobrych praktyk.
2. Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe oraz Biuletyn Informacji Publicznej:
• Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w oparciu o przepisy ustawy o dostępności cyfrowej.
• Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?
• Deklaracja dostępności. Gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP?
• Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji.
• Sankcje przewidziane przepisami prawa.
• Dobre praktyki.
3. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy.
• Język migowy. Alfabet Braille’a.
• Zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej.
• Pobieranie wersji tekstowej dokumentów, celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu.
• Wysoki kontrast.
4. Zagadnienia praktyczne, czyli zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo:
• Najczęstsze błędy.
• Napisy rozszerzone.
• Audiodeskrypcja.
• Transkrypcja.
• Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych.
• PDFy.
• Wideo.
• Justowanie, Czcionki.
• Nagłówki, Nawigacja, Obsługa za pomocą klawiatury, Etykiety.
• Atrybut Title, Atrybut Alt.
• Prosty przekaz, Captcha.
• Animacje, Tabele.
5. Przykłady dostosowanych stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz stron podmiotowych BIP u do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej.
6. Omówienie procedury nakładania kara za niestosowanie się do zapisów ustawy o dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności, informatycy, osoby odpowiedzialne za tworzenie treści dostępnych cyfrowo oraz zamieszczanie ich na stronach www i BIP, członkowie zespołów redakcyjnych BIP, administratorzy stron podmiotowych, administratorzy stron internetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej. Wraz z zespołem innych wykładowców prowadził w FRDL kursy dla koordynatorów ds. dostępności. Prowadzi również szkolenia w ramach spotkań Forum Koordynatorów ds. dostępności, które powołane zostało przy FRDL.

zwiń
rozwiń