Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 – zasady sporządzania i przekazywania oświadczeń przez kierowników samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy na poziomie samorządowym do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki oraz kierowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce, kierownicy jednostek napotykają na problemy związane z prawidłowym i racjonalnym określeniem systemu, zróżnicowanych celów i misji kontroli zarządczej. Zdarza się, że rozbudowane procedury nakładają dodatkowe i zbędne obowiązki w tym zakresie. Sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok ma przede wszystkim na celu systematyczne dokonywanie oceny stanu kontroli oraz stałe jej usprawnianie. Prowadząca wskaże możliwości wykorzystania dozwolonych uproszczeń i usprawnień systemu kontroli zarządczej, w tym w zakresie wyznaczania celów strategicznych i zarządzaniu ryzykiem w obszarze wybranych zadań w roku 2023, tak aby ocena i samoocena funkcjonowania systemu zarządzania potwierdzona w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej była świadoma, racjonalna i efektywna.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do dokonania rozliczenia działań w zakresie systemu kontroli zarządczej za rok 2022 na I i II poziomie zarządzania.
  • Poznanie sposobów usprawnienia procedur i rzeczywistego funkcjonowania systemu kontroli w małych jednostkach.
  • Omówienie wzoru i przykładowych rozwiązań oraz koordynacji z ramienia jednostki nadrzędnej.
  • Prezentacja zagadnień z uwzględnieniem wewnętrznych procedur regulujących zagadnienie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy uzyskają m. in. odpowiedzi na następujące pytania:

  • czym się kierować i jak sporządzić oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
  • z jakich dokumentów i działań korzystać przy definiowaniu oceny stanu kontroli za dany rok?
  • Jak ustalić zadania i ryzyko na rok następny?
  • jak odbiurokratyzować system kontroli i dostosować go do rozmiarów jednostki tak, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
  • jak postępować ze złożonymi oświadczeniami? Szczególna rola koordynatora, audytora wewnętrznego i zewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej.

Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych m. in. wzory procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania jednostką:
• cele, funkcje, poziomy i standardy kontroli w zarządzaniu z uwzględnieniem charakteru jednostki,
• obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z podległości organizacyjnej.
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (obowiązki kierownika, kadry kierowniczej oraz pracowników).
3. Zasady sporządzania oświadczeń oraz dokumentacja i źródła informacji wykorzystywane do potwierdzenia stopnia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
4. Omówienie przykładów dotyczących oceny i samooceny systemu kontroli.
5. Komu i w jakim terminie składane są oświadczenia o stanie kontroli (omówienie praktycznych rozwiązań z uwzględnieniem zróżnicowanych podmiotów i podległości, np. cuw). 
6. Działania koordynacyjne i sporządzenie (dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego) zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej i oświadczeniach złożonych przez kierowników jednostek podległych.
7. System zarządzania ryzykiem w jednostce (z uwzględnieniem wewnętrznych procedur). 
8. Zasada określania celów i zadań (zadania strategiczne, operacyjne):
• rola strategii, misji, statutu,
• zadania realizowane z zakresu użyteczności publicznej,
• plan działalności (wskazanie przykładu i zadań objętych zarządzaniem ryzyka),
• opomiarowanie (przykłady mierników uwzględniających specyfikę jednostki).  
9. Cele zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem zadań strategicznych i operacyjnych realizowanych przez jednostkę (ile i jakie cele przyjąć do realizacji na rok 2023):
• racjonalne określenie celów strategicznych (plan, przykłady),
• identyfikacja ryzyka w obszarze wyznaczonych celów i zadań (różne metody);,
• prawdopodobieństwo i oddziaływanie ryzyka – skala istotności),
• reakcja na ryzyko (praktyczne omówienie arkusza identyfikacji ryzyka),
• ryzyko akceptowane i nieakceptowane,
• monitorowanie.
10. Konstrukcja odpowiedzialności i przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (odpowiedzialność kierownictwa i pracowników). 
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek, koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych (w urzędach, jednostkach oświaty, pomocy społecznej, cuw., kultury, itp.), pracownicy nadzoru z ramienia gminy nad jednostkami podległymi, kontrolerzy i audytorzy, członkowie Komisji Rewizyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń