W analizie pt. Koszty funkcjonowania infrastruktury w strefach podmiejskich prof. dr hab. Przemysław Śleszyński identyfikuje i omawia problem silnego rozproszenia zabudowy, podnosząc problem kosztów budowy i utrzymania infrastruktury w Polsce.

Przywołane przez autora dane wskazują, że istnieje ogromne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, ośrodkami różnej wielkości, a także rdzeniami miejskimi a przedmieściami.

Choć trudno jednoznacznie oszacować, jak wysokie są wynikające z tego nadprogramowe koszty, to wiadomo, że problem jest poważny, a koszty można liczyć w dziesiątkach mld złotych.

Różnice pomiędzy sprawnością (efektywnością) rdzeni i stref podmiejskich są widoczne zwłaszcza w obwarzankowych gminach wiejskich mniejszych miast.

Jak znaleźć optymalną ścieżkę spójnego rozwoju lokalnego? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć autora analizy. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.