Raport roczny 2010

AUTOR: FRDL

LICZBA STRON: 20

ROK PUBLIKACJI: 2011

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Działalność FRDL w 2010 roku

Realizując swoją misję Fundacja prowadzi regularne działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera rozwój instytucji publicznych – rządowych i samorządowych poprzez prowadzenie szkoleń, doradztwa, samorządowych forów branŜowych i projektów. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.