Prawo pracy w instytucjach kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury

Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce w szczególności przepisów zmienianych w 2019 r. (studium przypadków, doktryna, praktyka sądowa i administracyjna , interpretacje własne, wzory dokumentów).
  • Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów.
  • Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych innych instytucjach kultury.
  • Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne – charakterystyka aktualnego zarysu pragmatyki służbowej pracowników instytucji kultury.
2. Zasady nawiązania stosunku pracy w instytucjach kultury (cechy i rodzaje stosunku pracy).
3. Dokumentacja pracownicza.
4. Zmiana treści stosunku pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem instytucji kultury.
6. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy.
7. Czas pracy w instytucjach kultury.
8. Status dyrektorów instytucji kultury. Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury (z uwzględnieniem zmian od 19.04.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 115):

• Organy zarządzające i doradcze w instytucjach kultury, powoływanie zastępców dyrektora.
• Formy zarządzania instytucją kultury.
• Status prawny organizatora i relacje z dyrektorem instytucji kultury.
• Charakter prawny powołania dyrektora instytucji kultury.
• Powoływanie dyrektora instytucji kultury w trybie konkursowym i bezkonkursowym.
• Określenie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń fakultatywnych np. nagród.
• Procedura odwołania dyrektora instytucji kultury – przesłanki, opiniowanie, ustanie stosunku pracy.
• Powierzanie obowiązków dyrektora instytucji kultury.
9. Zakres zastosowania Kodeksu pracy – wybrane zagadnienia (urlopy pracownicze, uprawnienia związane z funkcją rodzicielską, podróże służbowe, dodatkowe umowy w ramach stosunku pracy , kontrola i nadzór PIP).
10. Umowy cywilnoprawne w działalności kulturalnej.
11. Sesja pytań uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr, dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, organy nadzorujące pracę instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

zwiń
rozwiń