Akty regulujące funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury w praktyce. Jak w prawidłowy sposób zaktualizować lub napisać statut i regulamin organizacyjny samorządowych instytucji kultury?

Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych dotyczących aktualizacji oraz tworzenia regulaminu organizacyjnego oraz statutu samorządowej instytucji kultury.
 • Omówienie zasad konstruowania dokumentacji dotyczącej instytucji kultury: statutu czy regulaminu organizacyjnego.
 • Przeprowadzenie analizy przykładowego regulaminu organizacyjnego oraz statutu instytucji kultury - uwaga możliwość pracy na własnym dokumencie!!
 • Poznanie najnowszego orzecznictwa dotyczącego statutów i regulaminów samorządowych instytucji kultury.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak osobowość prawna samorządowych instytucji kultury wpływa na zapisy statutów i regulaminów
 • W jaki sposób należy stworzyć statut?
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie, a jakich należy unikać?
 • Jak opisać w statucie organy zarządzające i doradcze?
 • W jaki sposób należy uregulować kwestie związane z działalnością inną niż kulturalna?
 • Jak należy stworzyć zapis dotyczący źródeł finansowania samorządowej instytucji kultury?
 • Jak powinna przebiegać procedura wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w życie?
 • Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury:
  • jakie przepisy stosujemy przy tworzeniu tych aktów?
  • na jakie podstawy prawne się powołujemy?
 2. Osobowość prawna samorządowych instytucji kultury i jej wpływ na zapisy statutów oraz regulaminów.
 3. Rejestr instytucji kultury i elektroniczna księga rejestrowa – jakie obowiązki ma dyrektor samorządowej instytucji kultury, a jakie organizator w kontekście prawidłowego prowadzenia rejestru?
 4. Statut jako podstawa działania instytucji kultury. W jaki sposób stworzyć prawidłowy statut? Jakich zapisów nie można umieszczać w statucie, a jakie bezwzględnie winny się w nich znaleźć. Jak zapisać w statucie:
  • nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
  • zakres działalności;
  • organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
  • określenie źródeł finansowania;
  • zasady dokonywania zmian statutowych;
  • postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić;
  • cele i zadania biblioteki;
  • organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów;
  • nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - dla biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 5. Omówienie przykładowego statutu.
 6. Regulamin organizacyjny w samorządowych instytucjach kultury. Procedura wprowadzenia regulaminu. Jakich błędów unikać aby regulamin nie był nieważny i wszedł w życie?
 7. Jak powinny wyglądać prawidłowe zapisy regulaminu organizacyjnego?
 8. Omówienie przykładowego regulaminu organizacyjnego.
 9. Dyrektor samorządowej instytucji kultury a jego pozycja w stosunku do organizatora, a zapisy w statutach i regulaminach.
 10. Orzecznictwo sądów dotyczące statutów oraz regulaminów samorządowych instytucji kultury.
 11. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, ośrodków i centrów kultury, bibliotek i innych samorządowych instytucji kultury, pracownicy gmin, miast, powiatów, województw nadzorujący funkcjonowanie instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. Doświadczony trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń