Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole
– zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 26.07.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 12 lipca)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem OPS w szczególności pracownikiem socjalnym.

To dzięki szkoleniu:
• Uzyskasz praktyczne wskazówki w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej oraz nowych regulacji prawnych.
• Nabędziesz wiedzę i umiejętności związane z wykładnią i stosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników socjalnych.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Program:

 1. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
  • Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu.
  • Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów.
  • Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
 2. Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
 3. Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Zasiłek stały:
  • Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej. 
  • Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie KPA.
  • Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
  • Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
  • Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
 5. Zasiłek okresowy:
  • Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
  • Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
  • Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
 6. Program „posiłek w szkole i w domu”:
  • Ogólne założenia programu.
  • Omówienie poszczególnych modułów programu.
  • Obowiązki organów pomocy społecznej – uchwały wprowadzające program.
  • Przesłanki i postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń określonych w programie.
 7. Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
  • Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów.
  • Nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej.
  • Obowiązki OPS w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym.
 8. Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
  • Wszczęcie postępowania w świetle KPA i ustawy o pomocy społecznej
  • Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
  • Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania.
 9. Panel dyskusyjny.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.