Zapisz się online!

Zamknięcie roku 2017 w jednostkach oświatowych

Miejsce: Gdańsk, centrum.
Termin: 26.02.2018 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 339,90 zł (przy zgłoszeniu do 12 lutego)

Jeśli jesteś:
• Kierownikiem jednostki oświatowej lub jego zastępcą.
• Głównym księgowym/ą.
• Pracownikiem działu księgowości.

To dzięki szkoleniu:
• Poznasz zasady i wskazówki prawidłowego procesu zamykania roku budżetowego 2017 wraz ze zmianami od 1 stycznia 2018 r.
• Ugruntujesz wiedzę na temat ważności dotrzymania terminów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa.
• Unikniesz konsekwencji wynikających z faktu naruszenia bądź nieprzestrzegania zasad dyscypliny finansów publicznych.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia.

Program:

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych za gospodarkę finansową jednostki oświatowej w, tym za czynności związane z poprawnym zamknięciem roku budżetowego 2017.
 2. Analiza zgodności polityki rachunkowości i ewidencji księgowej z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. a wynikających z nowej KŚT i szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont.
 3. Zasady ogólne otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach oświatowych.
 4. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 5. Koszty na przełomie roku.
 6. Zasady gromadzenia, ewidencja i sprawozdania z dodatkowych dochodów, uzyskiwanych przez jednostki oświatowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych (żywienie, wynajmy, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, odsetki, itp.).
 7. Organizacja prac i podział czynności związanych z poprawnym zamknięciem roku – przykładowy harmonogram.
 8. Analiza wyceny aktywów i pasywów jednostki oświatowej na dzień bilansowy.
 9. Umorzenie, amortyzacja i trwała utrata wartości.
 10. Wycena należności krótkoterminowych oraz odpisy aktualizujące należności.
 11. Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułów publiczno-prawnych, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań.
 12. Wycena niewykorzystanych materiałów, wcześniej odpisanych w koszty.
 13. Czynności ewidencyjno-rozliczeniowe konieczne przed zamknięciem roku, w tym:
  • Weryfikacja dowodów księgowych.
  • Uzgadnianie syntetyczno-analityczne.
  • Znaczenie zaangażowania – ewidencja i weryfikacja.
  • Należności i zobowiązania na przełomie roku w kontekście zasad rachunkowości.
 14. Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:
  • Terminy
  • Metody – spis z natury, weryfikacja, uzgodnienie sald.
  • Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania.
  • Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
  • Wyniki inwentaryzacji – sposób ujęcia i powiązania z ewidencją księgową – metody, uproszczenia, kompensata.
  • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic poinwentaryzacyjnych.
  • Wnioski i decyzje.
  • Przykładowe zarządzenie kierownika jednostki oświatowej w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami – powierzenia, oświadczenia, zestawienia, protokoły, sprawozdania.
 15. Dyskusja.

Zapisz się online!

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.