Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych
– podstawy prawne i praktyka redagowania

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 12.12.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 405 zł (przy zgłoszeniu do 28 listopada)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem samorządowym.
• Radcą prawnym obsługującym jednostki samorządu terytorialnego.
• Osobą związaną z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

To dzięki szkoleniu:
• Podniesiesz kwalifikacje i kompetencje osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy JST.
• Podniesiesz jakość stanowionego prawa w swojej jednostce.
• Zrozumiesz istotę tekstu jednolitego jako aktu prawnego i elementu systemu prawa.
• Nabędziesz umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych stosowanych przy redakcji tekstów jednolitych.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Program:

 1. Charakter prawny tekstu jednolitego i obowiązku ustawowe z nim związane:
  • Istota tekstu jednolitego jako źródła prawa.
  • Podstawy prawne ogłaszania tekstów jednolitych.
  • Organy zobowiązane do ogłaszania tekstu jednolitego.
  • „Zasady techniki prawodawczej”, jako narzędzie redagowania samorządowych tekstów jednolitych.
 2. Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego:
  • Obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu jednolitego – zakres informacji przewidzianych w treści obwieszczenia.
  • Załącznik do obwieszczenia – właściwy tekst jednolity.
 3. Redagowanie obwieszczenia:
  • Tytuł, formatowanie, wskazanie podstawy prawnej tekstu jednolitego.
  • Część wskazująca akty, które wprowadziły zmiany w akcie normatywnym objętym tekstem jednolitym (pkt 1 obwieszczenia).
  • Część wskazująca przepisy nieujęte w załączniku, odnoszące się do treści aktu, dla którego jest wydawany tekst jednolity (pkt 2 obwieszczenia).
 4. Redagowanie załącznika do obwieszczenia – tekstu jednolitego:
  • Podstawowe dyrektywy włączania przepisów do tekstu jednolitego.
  • Szczegółowe techniki redagowania przepisu tekstu jednolitego – formuły redakcyjne do zmienionych i uchylonych jednostek redakcyjnych.
  • Odnośniki do treści przepisów.
 5. Redagowanie tekstu jednolitego na wybranych przykładach:
  • Tekst jednolity aktu z załącznikiem – statut.
  • Tekst jednolity aktu z „nietypowymi” stanami prawnymi – uchwała „śmieciowa”.
  • Drugi tekst jednolity aktu z tekstem jednolitym.
 6. Tekst jednolity w obrocie prawnym.
  • Nowelizowanie aktu objętego tekstem jednolitym.
  • Uchylanie aktu, dla którego sporządzono tekst jednolity.
 7. Forma przeprowadzenia szkolenia i materiały szkoleniowe:
  • Szkolenie prowadzone w oparciu o prezentację Power Point, przy użyciu aktywnych hiperłączy z przykładami do treści omawianej na slajdach, całość przekazana także w postaci elektronicznej.
  • Do większości punktów szkolenia odrębne materiały w postaci schematów i szablonów technik prawodawczych.
  • Materiały szkoleniowe: 
   1. Prezentacja Power Point w postaci wydruku dla każdego uczestnika oraz w wersji elektronicznej.
   2. Schematy budowy tekstu jednolitego, szablony i formuły redakcyjne, w tym w wersji elektronicznej do dalszego wykorzystania.
   3. Materiały źródłowe: wyciągi przepisów, literatura, źródła internetowe.
   4. Konsultacje dla uczestników w ciągu 30 po dniu szkolenia.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.