Regulamin szkoleń otwartych

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH 

FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODKA REGIONALNEGO W GDAŃSKU

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
  2. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu oraz bufet w czasie przerwy.
  3. Opłatę za szkolenie należy wnieść po otrzymaniu faktury na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, nazwę szkolenia, liczbę uczestników.
  4. Faktura zostaje wystawiona i wysłana na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej.
  5. Niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa pełną opłatą za szkolenie.
  6. Najpóźniej na dzień przed szkoleniem można zmienić uczestnika szkolenia. W tym celu należy poinformować telefonicznie lub mailowo Ośrodek Regionalny FRDL w Gdańsku lub ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy z informacją za kogo jest zastępstwo.
  7. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników FRDL OR w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia nie później niż 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
  8. W przypadkach losowych Ośrodek Regionalny FRDL w Gdańsku zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników nie później niż 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
  9. Tematy szkoleń otwartych wraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Gdańsku: www.gdansk.frdl.pl.
  10. Każdorazowo, szkolenia poddawane są ocenie uczestników za pomocą kwestionariusza ankiety wypełnianego po zakończeniu udziału w szkoleniu, co pozwala monitorować nam potrzeby i oczekiwania uczestników.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: biuro@gdansk.frdl.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in. zakresie ewidencji obecności, certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres w którym administrator będzie prowadził działalność statutową, przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia szkolenia, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
5. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@gdansk.frdl.pl
7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej jest niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
10. W stosunku do Państwa nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.