Kalendarz szkoleń otwartych

Lip
26
pt

Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Lip 26@10:00 – 15:00

Lip
29
pon

Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Lip 29@10:00 – 15:00

Sie
1
czw

Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID

Sie 1@10:00 – 15:00

Sie
2
pt

Część oświatowa subwencji ogólnej a wprowadzanie 30.09.2019 roku danych do Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (KOSZALIN)

Sie 2@09:30 – 14:30

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminę

Sie 2@10:00 – 15:00

Sie
5
pon

Zagadnienia dotyczące prowadzenia postępowań w zakresie opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa (KOSZALIN)

Sie 5@09:30 – 14:30

Sie
7
śr

Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej

Sie 7@10:00 – 15:00

Kontrola realizacji zadań w obszarze obowiązku sprawowania kontroli przez organy samorządu terytorialnego i wojewodę w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji

Sie 7@10:00 – 15:00

Sie
8
czw

Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych (KOSZALIN)

Sie 8@09:30 – 14:30

Sie
12
pon

RODO po roku. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem i stosowaniem przepisów RODO w Polsce (KOSZALIN)

Sie 12@09:30 – 14:30

Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy

Sie 12@10:00 – 15:00

Sie
19
pon

Nadpłaty oraz zaległości w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w ewidencji księgowej (schematy księgowe)

Sie 19@10:00 – 15:00

Sie
20
wt

Ustalanie granic działek ewidencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozgraniczania nieruchomości

Sie 20@10:00 – 15:00

Sie
21
śr

Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Zasady opracowywania i budowy dokumentacji zgodnie z KRI (KOSZALIN)

Sie 21@09:30 – 14:30

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sie 21@10:00 – 15:00

Sie
22
czw

Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie – EMUiA

Sie 22@10:00 – 15:00

Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej)

Sie 22@10:00 – 15:00

Sie
23
pt

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Sie 23@10:00 – 15:00

Sie
26
pon

Kontrola zarządcza i zarządzenie ryzykiem dla jednostek samorządu terytorialnego – procedury, praktyczne narzędzia, mechanizmy kontroli

Sie 26@10:00 – 15:00

Sie
27
wt

Cyberbezpieczeństwo – fałszywe alarmy bombowe i konta bankowe

Sie 27@10:00 – 15:00

Streetworking jako uzupełnienie istniejącego systemu pomocy

Sie 27@10:00 – 15:00

Sie
28
śr

Kodeks Postępowania Administracyjnego – z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – aspekty praktyczne

Sie 28@10:00 – 15:00

Obsługa sprawozdawczości w CAS – sporządzanie sprawozdań, reguły, ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)

Sie 28@10:00 – 15:00

Sie
29
czw

Statuty gmin, miast, powiatów – tworzenie i procedura opracowania

Sie 29@10:00 – 15:00

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie

Sie 29@10:00 – 15:00

VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa i planowanych zmian w przepisach

Sie 29@10:00 – 15:00

Sie
30
pt

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Letnie warsztaty praktyczne. (KOSZALIN)

Sie 30@09:00 – 14:00

Wrz
3
wt

Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO

Wrz 3@10:00 – 15:00

Wrz
6
pt

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów

Wrz 6@10:00 – 15:00

Wrz
10
wt

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?!

Wrz 10@10:00 – 15:00

Wrz
11
śr

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE z wykorzystaniem systemu SL2014 w 2019 r.

Wrz 11@10:00 – 15:00

Wrz
16
pon

Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian ustawy o finansach publicznych

Wrz 16@10:00 – 15:00

Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem najnowszych zmian

Wrz 16@10:00 – 15:00

Wrz
18
śr

Potencjał srebrnej generacji, czyli seniorzy jako kapitał społeczny na rynku i w środowisku pracy

Wrz 18@10:00 – 15:00

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

Wrz 18@10:00 – 15:00

Wrz
20
pt

Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych

Wrz 20@10:00 – 15:00

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

Wrz 20@10:00 – 15:00