Kurs: Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym: zadania, kadry, finansowanie. Kompleksowy kurs dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej

Cele i korzyści
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
 • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę.
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym.
 • Wskazanie zakresu realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
 • Wskazanie działań jst w zakresie ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Omówienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
 • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych od strony teoretycznej i praktycznej. Doświadczony zespół prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia spraw oświatowych w jst.

zwiń
rozwiń
Program

 
DZIEŃ I. ZAKRES ZADAŃ OŚWIATOWYCH W JST ORAZ ICH REALIZACJA:

 1. Najważniejsze zadania i kompetencje organu stanowiącego- rady gminy, miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące oświaty oraz zadania oświatowe realizowane przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka województwa.
 2. Struktura zadań oświatowych w jst: wydział edukacji, referat odpowiedzialny za zadania oświatowe, CUW/ZEAS, stanowiska jednoosobowe wyznaczone do realizacji określonych zadań oświatowych.
 3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym w czasie pandemii- procedury lokalnych systemów oświaty, współdziałanie ze szkołami i przedszkolami.
 4. Czytelność przepływu informacji, sposobu realizacji zadań oświatowych między komórkami/wydziałami urzędu, a organem stanowiącym, szkołami i placówkami oświatowymi. Zakres i obowiązek informacji publicznej.
 5. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek oświatowych.
 6. Kształtowanie systemu nagradzania, motywowania i oceniania w aktach prawa miejscowego- możliwości wpływu jst na jakość funkcjonowania lokalnej oświaty.
 7. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych oraz realizacja efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Prowadzenie ewidencji gminnych/miejskich/powiatowych jednostek oświatowych, prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych jednostek prowadzonych przez osoby inne niż jst - przedszkoli/szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej jst.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zawodów, w których kształcą szkoły, z uwzględnieniem potrzeb miasta/powiatu/regionu.
 10. Działania JST dotyczące rekrutacji do gminnych/miejskich przedszkoli i szkół wszystkich typów.
 11. Zadania organu prowadzącego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego dot. nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz możliwość uczestnictwa jst w postępowaniu na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
 12. Przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze danej jst informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 13. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież powyżej 16 roku życia, zamieszkałą na terenie danej jst oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie danej jst.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty nauczycielom gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia.
 16. Analiza wniosków z rocznego nadzoru dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych i ich wykorzystanie w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i uchwale jst dot. planowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 17. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: krajowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji; inicjowanie, wdrażanie programów i projektów zewnętrznych służących edukacji.
 18. Realizacja zadań związanych z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej prowadzonej przez jst.
 19. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 20. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i przeprowadzanie kontroli działalności jednostek oświatowych, pozostającej w zakresie kompetencji organu prowadzącego.

 

DZIEŃ II. PRAWO PRACY W ZADANIACH OŚWIATOWYCH JST:

 1. Ustawowe zadania jst wynikające z zapisów prawa oświatowego obejmujące prawo pracy:
  • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły i przedszkola. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola,
  • opiniowanie, kandydatury na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole i w przedszkolu,
  • odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem albo przy ustaleniu negatywnej oceny pracy nauczyciela,
  • dokonywanie w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły,
  • opiniowanie wniosku dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły,
  • podejmowanie decyzji w przypadku możliwości nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym – lub za zgodą nauczyciela – na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć,
  • zawieszenie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie dyrektora od wykonywania obowiązków w szkole.
 2. Zatrudnianie pracowników samorządowych w oświacie:
  • nabór na stanowiska pracownicze i urzędnicze zajmujące się oświatą, czas pracy i uprawnienia pracownika samorządowego w urzędzie i jednostce oświatowej,
  • zasady wynagradzania pracowników samorządowych,
  • rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami.

DZIEŃ III. DZIAŁANIA JST W FINANSACH OŚWIATOWYCH:

 1. Finansowanie oświaty - skąd się biorą pieniądze na funkcjonowanie oświaty?
 2. Dochody jst a subwencja oświatowa, dotacje dla jst, inne dochody własne. Różnice pomiędzy podziałem a naliczeniem subwencji oświatowej.
 3. Zadania oświatowe subwencjonowane i niesubwencjonowane.
 4. Udział części oświatowej subwencji ogólnej w subwencjonowanych wydatkach oświatowych samorządu.
 5. Arkusze organizacyjne dokumentem okołobudżetowym?
 6. Zatwierdzanie organizacji gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych: przygotowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji (aneksy) szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez jst.
 7. SIO – wprowadzanie, przekazywanie i weryfikacja danych. Wpływ danych SIO na naliczenie subwencji oświatowej.
 8. Wydatkowanie środków jst na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 9. Udzielanie dotacji dla innych niż jst podmiotów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w tym w sytuacji zawieszenia zajęć. Wydatkowanie i rozliczanie dotacji na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez inne niż jst podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
 10. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
 11. Zasady ustalania i rozliczania kosztu dowozu uczniów, w tym umowy dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami.
 12. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników młodocianych w czasie hybrydowej realizacji systemu kształcenia.
 13. Dotacja podręcznikowa.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

DZIEŃ I:
Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

DZIEŃ II:
Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

DZIEŃ III:
Prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń