Profesjonalne prowadzenie biura rady

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 21.11.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 7 listopada)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem obsługującym radę gminy / powiatu.
• Przewodniczącym rady.
• Przewodniczącym komisji.
• Radnym.

To dzięki szkoleniu:
• Nabędziesz wiedzę z zakresu zadań i funkcjonowania biura rady oraz statusu pracowników.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).

Program:

 1. Struktura organizacyjna gminy, powiatu.
 2. Zadania rady i organu wykonawczego.
 3. Organizacja współpracy rady z organem wykonawczym (regulacje statutowe).
 4. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
  • Przygotowanie sesji i komisji,
  • Obsługa sesji rady,
  • Dokumentowanie obrad rady i komisji,
  • Uchwały i inne akty normatywne.
 5. Status prawny i zadania przewodniczącego rady:
  • Porządek obrad (wprowadzanie zmian),
  • Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami rady i posiedzeniami komisji,
  • Podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady sprawne kierowanie pracą rady,
  • Interpelacje i zapytania,
  • Rozpatrywanie skarg na organy (Komisja skarg, wniosków i petycji).
 6. Status prawny i zadania przewodniczących komisji i radnych.
 7. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
 8. Organizacja biura rady i jego pracy.
 9. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
 10. Inne płaszczyzny aktywności biura rady i radnych.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.