Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

Rekrutacja uczestników do wyczerpania miejsc
-> ostatnie miejsca i ostatnia szansa na udział w projekcie

Projekt:
“Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty” realizowana w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-08-2018 do 30-06-2020r.

Projekt ten jest trzecim etapem systemowego wspierania działań nakierowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia). Trwają obecnie dwa inne projekty nakierowane na kompetencje kluczowe. Pierwszy z nich obejmuje szkolenia i doradztwo dla pracowników JST w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Drugi skierowany jest do kadry kierowniczej szkół również w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. Trzecim jest „Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty”. Systemowe/Kaskadowe podejście do wspierania kompetencji kluczowych (Decydenci JST -> Dyrektorzy szkół -> Trenerzy) znacznie zwiększa skuteczność działań w tym zakresie.

Cele projektu:
1. podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. pomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.
2. objęcie procesem wspomagania co najmniej 170 szkół/placówek w województwie pomorskim.
3. uruchomienie 7 sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły.
Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla trenerów, doradztwo dla trenerów,, doradztwo i wsparcie szkół, współpracę w ramach sieci współpracy.

Beneficjenci:
Grupą docelową są pracownicy systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerzy z terenu województwa pomorskiego:
– pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
– pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
– pracownicy bibliotek pedagogicznych,
– doradcy metodyczni,
– indywidualni specjaliści i trenerzy,
– osoby świadczące usługi szkoleniowe doradcze w obszarze oświaty, mające potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (Biblioteki Pedagogiczne, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.
Wspomaganiem mogą zostać objęte tylko te szkoły (publiczne i niepubliczne), które wcześniej nie korzystały ze wsparcia.

Kompetencje kluczowe do wyboru przez uczestnika projektu:
1. kompetencje cyfrowe (TIK)
__G7
__G11
2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze
__G9 – kilka wolnych miejsc, szkolenia – 18-24 sierpień – Chmielno, Hotel Wichrowe Wzgórze
3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych
__G1
4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
__G2
__G8
5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
__G3
__G5
__G10
6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
__G4
__G6
__G12

Wartość projektu – 1 700 568,00 zł
Nr projektu: WND-POWR.02.10.00-00-7017/17
Nr umowy: UDA-POWR.02.10.00-00-7017/17-00
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Koordynator projektu
Andrzej Banach tel. 58 308 47 72, 698 995 573, e-mail: andrzej.banach@frdl.org.pl

Biura projektu:
Lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Gdańsku
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
projekty@gdansk.frdl.pl

Partner: Mentorzy Rozwoju
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łączna 5, 81-657 Gdynia
nodn@mentorzyrozwoju.pl

Do pobrania:
PISMO z Ministerstwa Edukacji Narodowej
PISMO MEN w sprawie monitoringu kompetencji kluczowych
ULOTKA
PLAKAT
HARMONOGRAM PROJEKTU
REGULAMIN REKRUTACJI
KARTA ZGŁOSZENIA A
KARTA ZGŁOSZENIA B
UMOWA UCZESTNIKA
HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Wypracowane w projekcie zasoby
MATERIAŁY SZKOLENIOWE – stacjonarne
MATERIAŁY SZKOLENIOWE – elearning

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe:
– karta zgłoszenia A
– karta zgłoszenia B
i przesłać je mailowo na adres projekty@gdansk.frdl.pl lub złożyć osobiście w biurze projektu.

Zaproszenie

Relacja Foto – wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych