Kontrola realizacji zadań w obszarze obowiązku sprawowania kontroli przez organy samorządu terytorialnego i wojewodę w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji

Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, Centrum Biurowe Neptun.
Termin: 7.08.2019 r.
Czas: 10.00 – 15.00
Cena: 351 zł (przy zgłoszeniu do 24 lipca)

Jeśli jesteś:
• Pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.
• Pracownikiem jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej szczebla gminy, powiatu, województwa.
• Pracownikiem JST realizujący zadania kontroli i nadzoru nad jednostkami podległymi w zakresie realizacji zadań wsparcia rodziny, pieczy zastępczej, adopcji adekwatnie do szczebla samorządu.

To dzięki szkoleniu:
• Zdobędziesz lub poszerzysz wiedzę z zakresu sprawowania obowiązku i funkcjonowania kontroli w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji.
• Przygotujesz się praktycznie do prowadzenia wymaganych przepisami działań kontrolnych w jednostkach podległych zarządowi gminy, powiatu, województwa.
• Poszerzysz umiejętności z zakresu opracowywania, analizowania dokumentacji pokontrolnej; formułowania zaleceń pokontrolnych i ich realizacji.
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najczęściej popełnianych błędów na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Otrzymasz:
• fachowe wsparcie od praktyka,
• możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
• możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
• materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
• poczęstunek kawowy i lunch.

Prowadzący:
Praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert funduszy unijnych w dziedzinie integracji społecznej i zatrudnienia, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Program:

 1. Obowiązek sprawowania kontroli przez:
  • Wójta nad jednostkami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego.
  • Zarząd powiatu nad organizatorami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
  • Zarząd województwa nad ośrodkami adopcyjnymi.
  • Wojewodę nad jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Prawa wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiatu, zarządu województwa, wojewody, w tym osób działających w ich imieniu w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.
 3. Zakres przedmiotowy kontroli w kontekście rodzaju podmiotu kontrolującego i kontrolowanego na danym szczeblu samorządu.
 4. Metody kontroli:
  • Wykorzystanie metod statystycznych (ilościowych) w tym np. monograficznej, badań ankietowych.
  • Wykorzystanie metod niestatystycznych (jakościowych) np. metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna, analiza opisowa, analiza przyczynowa, konfrontacja, metoda porównań na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodowego kontrolera; na podstawie wyników wcześniejszych kontroli; na podstawie sygnałów z zewnątrz dotyczących ewentualnych nieprawidłowości, na podstawie badania dokumentów, rozmów z dziećmi.
 5. Techniki kontroli, w tym badanie dokumentów, oględziny (kontrola na miejscu), pobieranie pisemnych
  i ustnych oświadczeń i wyjaśnień pracowników / opinii biegłego, innych.
 6. Dokumenty pokontrolne, w tym zasady dokonywania oceny podmiotu kontrolowanego z uwzględnieniem formułowania zaleceń pokontrolnych, przykłady zaleceń pokontrolnych, wskazywanie sankcji za niewykonanie zaleceń kontrolnych.
 7. Informacja o wynikach kontroli.
 8. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych:
  • Egzekwowanie od kontrolowanego pisemnych informacji dotyczących sposobu i zakresu wykonania zaleceń pokontrolnych.
  • Przeprowadzenie kontroli powtórnej w zakresie wykonania zaleceń.
  • Czynności sprawdzające i ich dokumentowanie.
 9. Zawiadomienia do właściwych organów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa, nadużycia lub niedopełnienia obowiązków.
 10. Najczęściej popełniane nieprawidłowości stwierdzone w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie sprawowania kontroli nad realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji.

>>Zapisz się online!<<

lub przejdź na stronę 2, Wydrukuj zgłoszenie i prześlij je faksem lub e-mailem.