Nagroda im. Jerzego Regulskiego

ustanowiona przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich

Nagroda została ustanowiona w 2016r. i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:
– idei ? w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,
– realizacji dzieła ? w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,
– wiedzy i upowszechniania ? w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;
– aktywności obywatelskiej ? rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do 15 lipca 2019r za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

ULOTKA