W dniu 19 maja 2020 roku odbyło się spotkanie Pomorskiego forum Pomocy Społecznej dla
PCPR. W związku z panującą Pandemią spotkanie ponownie odbyło się w formie online, frekwencja dopisała gromadząc połowę powiatów z Województwa Pomorskiego. Zaproszoną ekspertką była specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej. Temat dotyczył postępowania administracyjnego na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przy przyznawaniu świadczeń z PFRON. Spotkanie przebiegało w duchu forum czyli zdobywanie wiedzy pod okiem eksperta w towarzystwie merytorycznej polemiki, uczestnicy byli zadowoleni z poziomu prezentowanej wiedzy co wyrazili w pozytywnych ocenach ankietowych. Zaplanowano kolejne spotkanie dotyczące zagadnień z przemocy.