Pomorskie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy FRDL OR w Gdańsku powstało w 2012 roku, z myślą o osobach zajmujących się zawodowo działaniami na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami. Forum w obecnym kształcie jest rozwinięciem, uzupełnieniem i kontynuacją prac Forum Koordynatorów i Realizatorów Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii, działającego przy Fundacji w latach 2007 – 2009.

Prace Forum mają formę jednodniowych szkoleń, na które zapraszamy ekspertów zewnętrznych. Tematy spotkań są ustalane na bieżąco, w oparciu o oczekiwania i podpowiedzi członków Forum, dotycząc najpilniejszych problemów branżowych.

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień.