Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
(European Label of Governance? Excellence)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:
1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
2. Responsywność, szybkość reagowania.
3. Efektywność i skuteczność.
4. Otwartość i jawność.
5. Przestrzeganie prawa.
6. Etyczne postępowanie.
7. Kompetencje i potencjał.
8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
10. Należyte zarządzanie finansami.
11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:
?samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
?ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:
?zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;
?rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;
?dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;
?zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny;

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:
1. wypełnić ankietę zgłoszeniową;
2. wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);
3. zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia);
4. spełnić kryteria określone w regulaminie programu;

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać odznakę ELoGE znajdują się na stronie internetowej www.frdl.org.pl/eloge

Chętnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania i wyjaśnimy wątpliwości ? w celu nawiązania kontaktu prosimy o przesłanie e-maila na adres: eloge@frdl.org.pl