Strategie rozwoju

Dobra strategia:

  • definiuje długookresowe cele;
  • pozwala na właściwe planowanie działań i środków potrzebnych, żeby je osiągnąć;
  • wskazuje na realne zasoby, które lokalna społeczność może wykorzystywać planując swój rozwój.

W efekcie dobra strategia wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej społeczności i jej zaangażowanie w sprawy swojej miejscowości.

Profesjonalna strategia to więcej niż dokument wyznaczający podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych ? to plan rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

Prowadzimy działalność doradczą od 25 lat. Przygotujemy profesjonalną strategię dzięki zespołowi specjalistów, których wiedza i doświadczenie pozwolą dobrze spożytkować zasoby posiadane przez gminę/powiat.

Końcowy dokument strategii standardowo obejmuje:
1) raport o stanie gminy/powiatu
2) raport na temat ocen warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców
3) analizę najważniejszych problemów oraz szans rozwojowych gminy/powiatu
4) określenie wizji rozwoju
5) prezentację strategicznych celów rozwoju gminy/powiatu w perspektywie wieloletniej (perspektywa 10-20 lat)
6) zestawienie wskaźników oddziaływania strategii
7) plan działań krótkoterminowych (perspektywa 3-4 lat) zawierający określenie konkretnych działań, wskaźników ich realizacji, odpowiedzialności za ich wdrożenie oraz harmonogramu realizacji
8) plan zarządzania strategią (obejmujący także procedury monitoringu wdrażania działań oraz procedury aktualizacji strategii)