Strategie rozwoju

Dobra strategia:

  • definiuje długookresowe cele;
  • pozwala na właściwe planowanie działań i środków potrzebnych, żeby je osiągnąć;
  • wskazuje na realne zasoby, które lokalna społeczność może wykorzystywać planując swój rozwój.

W efekcie dobra strategia wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej społeczności i jej zaangażowanie w sprawy swojej miejscowości.

Profesjonalna strategia to więcej niż dokument wyznaczający podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych – to plan rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

Prowadzimy działalność doradczą od 25 lat. Przygotujemy profesjonalną strategię dzięki zespołowi specjalistów, których wiedza i doświadczenie pozwolą dobrze spożytkować zasoby posiadane przez gminę/powiat.

Końcowy dokument strategii standardowo obejmuje:
1) raport o stanie gminy/powiatu
2) raport na temat ocen warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców
3) analizę najważniejszych problemów oraz szans rozwojowych gminy/powiatu
4) określenie wizji rozwoju
5) prezentację strategicznych celów rozwoju gminy/powiatu w perspektywie wieloletniej (perspektywa 10-20 lat)
6) zestawienie wskaźników oddziaływania strategii
7) plan działań krótkoterminowych (perspektywa 3-4 lat) zawierający określenie konkretnych działań, wskaźników ich realizacji, odpowiedzialności za ich wdrożenie oraz harmonogramu realizacji
8) plan zarządzania strategią (obejmujący także procedury monitoringu wdrażania działań oraz procedury aktualizacji strategii)

Zobacz szczegółowe informacje dotyczące współpracy nad opracowaniem strategii rozwoju.

Kontakt:
Andrzej Banach
58 308 47 72
andrzej.banach@frdl.org.pl