Doradztwo

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług konsultingowych oraz doradczych

STRATEGIE

Strategia Rozwoju Gminy/Powiatu
Rozwój lokalny to coś więcej niż lokalny rozwój gospodarczy. Sam wzrost ekonomiczny nie gwarantuje bowiem rozwoju lokalnej wspólnoty ? nie musi przyczyniać się do redukcji biedy, zmniejszenia wykluczenia społecznego czy ograniczenia skali występujących problemów społecznych. Co więcej – nie zawsze oznacza on poprawę warunków bytowych mieszkańców czy wzrost jakości usług, z których korzystają. W konsekwencji sam rozwój gospodarczy nie zawsze oznacza lepszą jakość życia. Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego (w tym do aktualizacji istniejących strategii) opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych (a zatem niejako ?wewnętrznym? dokumentem urzędu samorządowego), ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy/powiatu
Opracowanie/aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tj. z 2013, poz. 1232 ze zm.)

Opracowanie/aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej (określony wytycznymi NFOŚiGW)
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy obejmuje następujący zakres:
1) Stworzenie baz danych informacji nt. gospodarki energią w mieście w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych;
2) Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy;
3) Opracowanie elementów aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy;
4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gminy oraz jednostek organizacyjnych nt. PGN-u;

Opracowanie/aktualizacja miejskich programów rewitalizacyjnych
Opracowanie miejskiego programu rewitalizacji obejmuje następujący zakres:
1) Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście
2) Odwołanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-gospodarczo-społecznego miasta
3) Założenia lokalnego programu rewitalizacji miasta
4) Wykaz planowanych działań
5) Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa
6) Plan finansowy
7) Wdrażanie i aktualizacja miejskiego programu rewitalizacji
8) Monitoring i ewaluacja miejskiego programu rewitalizacji

Opracowanie/aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych
Opracowanie gminnej/powiatowej strategii problemów społecznych obejmuje następujące elementy:
1) Diagnoza stanu obecnego
2) Wskazanie celów strategicznych, operacyjnych oraz obszarów działań
3) Wskazanie metod realizacji celów
4) Monitoring i ewaluacja strategii

Przygotowywanie modeli współpracy z inwestorami zewnętrznymi
Opracowanie ?szytego na miarę? konkretnej JST modelu współpracy inwestorskiej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, przy uwzględnieniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia, zamierzonego zaangażowania stron oraz kanałów pozyskiwania finansowania.

Klimat inwestycyjny i strategie przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ)
Ewaluacja klimatu inwestycyjnego JST uwzgledniająca wszystkie kluczowe determinanty lokalizacji (czynniki twarde i miękkie), określenie potencjału lokalizacji do absorpcji BIZ, analiza strategiczna JST w kontekście przyciągania BIZ; opracowanie dedykowanej strategii przyciągania lokalnie BIZ z elementami marketingu terytorialnego oraz marketingu inwestycyjnego.

Strategie rozwoju wybranych branż w regionie
Diagnoza branży, ocena potencjału branży na tle innych branż w regionie i tej samej branży w innych regionach, analiza SWOT, PEST, określenie wizji, celów strategicznych, priorytetów i zadań strategicznych (wraz z syntetycznym ich opisem), wskazanie źródeł finansowania, dobór wskaźników oceny realizacji strategii zgodnie z zasadą SMART. Warsztaty, panel ekspertów, badania ankietowe.

POZYSKIWANIE DOTACJI

Diagnoza/raport możliwości pozyskania przez samorząd środków UE w ramach programów operacyjnych 2014-2020
Zakres prac: analiza planów inwestycyjnych samorządu, przedstawienie optymalnych możliwości i warunków otrzymania dofinansowania, przygotowanie koncepcji projektów z uwzględnieniem kryteriów punktowych, które decydują o sukcesie wniosku, wyznaczenie harmonogramu działań niezbędnych do przygotowania samorządu do procesu aplikacji.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
Zakres prac: opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, załączników do wniosku (w tym konsultacje dot. załączników, których uzyskanie wymaga zwrócenia się przez klienta do innych instytucji). Samorząd uczestniczy w pracach nad projektem na każdym jego etapie.

Usługi doradcze podczas procesu aplikacyjnego
Zakres prac: przygotowanie odpowiedzi, wyjaśnień i innych dokumentów na życzenie Instytucji Pośredniczącej podczas procesu aplikacyjnego, opracowanie załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (harmonogram rzeczowo-finansowy, harmonogram wydatków, harmonogram występowania o środki, harmonogram PZP i in.).

BADANIA I ANALIZY

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych
Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności.

Badanie potrzeb i popytu na usługi kulturalne
Oferujemy badanie diagnozujące potrzeby i popyt nas usługi instytucji kultury. Wyniki badania przydatne przy rozwijaniu usług i bazy kulturalnej oraz aplikowaniu o środki np. z RPO na wcześniej wymienione cele.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
Opracowanie syntetycznego wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, uwzględniającego endogeniczne i egzogeniczne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru na tle innych, konkurencyjnych obszarów. Wskazanie wiodących potencjałów inwestycyjnych obszaru (dziedzin, w których obszar wykazuje przewagę konkurencyjną)
Ocena atrakcyjności może być realizowana dla gmin i powiatów.

Diagnoza i delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
Analiza uwarunkowań wewnętrznych podmiotów tworzących MOF (sfera gospodarcza, społeczna, infrastrukturalna, środowiskowo-przestrzenna), analiza w zakresie powiązań komunikacyjnych, gospodarczych, społecznych, usług komunalnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi MOF, analiza wyzwań i potencjałów rozwoju MOF, Analiza SWOT, analiza trendów rozwojowych, wnioski i rekomendacje. Opcjonalnie oferta obejmuje opracowanie kwestionariusza ankiety oraz spotkanie warsztatowe.

Ocena atrakcyjności i konkurencyjności np. produktów turystycznych i inwestycyjnych (Analiza Portfelowa GE)
Syntetyczna diagnoza. Wybór produktów będących przedmiotem analizy, wybór zmiennych, według których będą oceniane produkty atrakcyjność rynku, konkurencyjność subproduktu, wybór czynników oceny atrakcyjność rynku (np. wzrost popytu) i konkurencyjność subproduktu (np. dostępność komunikacyjna, wizerunek), wybór wag i skali ocen czynników. Konstrukcja macierzy, wybór produktów które powinny być rozwijane. W ramach działań przewidziane są opcjonalnie dwa warsztaty, które pomogą w doprecyzowaniu wyboru czynników oceny (warsztat nr 1) oraz nadaniu wag i ocenie poszczególnych czynników (warsztat nr 2).

Ocena potencjału eksportowego powiatu, subregionu, regionu
Diagnoza potencjału eksportowego JST, analiza aktualnych tendencji w zakresie internacjonalizacji lokalnego systemu ekonomicznego, analizy struktury geograficznej i produktowej eksportu, identyfikacja potencjalnych specjalizacji eksportowych JST (ujęcie branżowe), opracowanie planu rozwoju potencjału eksportowego JST.

Ocena efektywności ekonomicznej i finansowej inwestycji publicznych
Analiza skutków społecznych i ekonomicznych inwestycji (w tym analiza kosztów i korzyści społecznych) m.in.: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. Ocena skutków dla społeczeństwa wygenerowanych przez projekt w odniesieniu do niezbędnych nakładów. Analiza finansowa, nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, prognoza kosztów eksploatacyjnych, planowane przychody i koszty, przewidywane rachunki zysków i strat, bilanse i przepływy gotówkowe, plan amortyzacji środków trwałych, zdyskontowane przepływy pieniężne.

Ewaluacja programów, planów i strategii
Ewaluacja dotyczy następujących elementów:
? ewaluację programów, planów i projektów;
? badania problemów społeczności lokalnych mające na celu zarówno diagnozę, jak i zidentyfikowanie istniejących szans i zagrożeń oraz opracowywanie skutecznych strategii działania;
? doradztwo przy planowaniu i realizacji ewaluacji, tworzeniu narzędzi badawczych, analizowaniu danych oraz przygotowywaniu raportów.

AUDYTY

Audyty zamówień publicznych i doradztwo związane z przygotowaniem postępowań przetargowych
Audyty zamówień publicznych i doradztwo związane z przygotowaniem postępowań przetargowych obejmuje:
a) ocenę funkcjonowania systemu zamówień publicznych poprzez kontrolę poszczególnych procesów wewnętrznych,
b) wsparcie w zakresie dokumentacji zamówień publicznych,
c) szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

Analiza poprawności procedur administracyjnych oraz analiza decyzji administracyjnych
Analiza poprawności procedur administracyjnych oraz analiza decyzji administracyjnych obejmuje:
a) ocena poprawności prowadzenia postępowań administracyjnych,
b) wsparcie w zakresie procedur administracyjnych,
c) szkolenia z zakresu procedur administracyjnych.