Strategia Edukacji Gminy Kartuzy

Od kilku miesięcy trwają prace nad strategią Edukacji Gminy Kartuzy na lata 2020-2040. Pracami kierują oraz pracują nad dokumentem eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku.

Prace obejmują:
1. reprezentatywne badanie ankietowe
Pytania skierowane do mieszkańców gminy dotyczące warunków życia, jakości usług publicznych, jakości edukacji. Losowa próba, przedział ufności +/- 5%.
2. audyt finansowy oświaty
Dokument ma charakter diagnostyczny. Obejmuje analizę funkcjonowania sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy pod kątem ekonomiki oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym systemie oświaty.
3. opracowanie dokumentu strategii edukacji:
– debata oświatowa – otwarte spotkanie dyskusyjne poświęcone oświacie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy (nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy, pracownicy Urzędu Miasta, radni itd),
– praca zespołu strategicznego nad misją, wizją, SWOT, celami strategicznymi, operacyjnymi, zadaniami i działaniami,
– analiza danych statystycznych – dane GUS i SIO, dane z Urzędu Miasta, dane ze szkół, wyniki badania ankietowego mieszkańców, wyniki audytu oświaty,
– opracowanie dokumentu strategii: analiza spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu, monitoring i ewaluacja strategii.

Na dzień dzisiejszy zespół strategiczny zakończył swoje działania i jest już dostępny raport z badania ankietowego. Trwają prace nad raportem z audytu oraz nad dokumentem strategii.

Dzięki uprzejmości “Kartuzy Stolica Kaszub” prezentujemy krótką fotorelację.