Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

Projekt “Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty” jest realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-08-2018 do 30-06-2020r. Realizujemy go wspólnie z NODN Mentorzy Rozwoju.

Cele projektu:
1. podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. pomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.
2. objęcie procesem wspomagania co najmniej 170 szkół/placówek w województwie pomorskim.
3. uruchomienie 7 sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły.
Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez szkolenia dla trenerów, doradztwo dla trenerów,, doradztwo i wsparcie szkół, współpracę w ramach sieci współpracy.

Grupę docelową projektu stanowi 190 (152 kobiet, 38 mężczyzn) przedstawicieli kadry trenerskiej z województwa pomorskiego, będących:
– pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
– pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
– pracownikami bibliotek pedagogicznych,
– doradcami metodycznymi,
– indywidualnymi specjalistami i trenerami – osobami świadczącymi usługi szkoleniowe doradcze w obszarze oświaty, mającymi potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (Biblioteki Publiczne, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.
Czekamy na zgłoszenia.

Polecamy pismo Pani Minister Anny Zalewskiej dotyczące kompetencji kluczowych. Pismo MEN

Szczegóły na stronie projektu