Spotkanie Forum Oświaty

Dnia 2 lipca 2018, w Gdańsku odbyło się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej WP przy FRDL OR w Gdańsku. Temat spotkania brzmiał następująco: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis.

Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Jagiełło – Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Mimo lipcowego terminu spotkania forum frekwencja dopisała, członkowie forum w licznym gronie wysłuchali wykładu nie ustając ani chwili w zadawaniu pytań. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.