Granty dla gmin na konsultacje społeczne do 33 000 zł

Serdecznie zachęcamy gminy do ubiegania się o grant finansowy na konsultacje społeczne w ramach dodatkowego naboru w projekcie: “Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego realizowanego do XII 2018r.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem konsultacji może być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

O granty mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Nasze województwo jest na liście. Część gmin już skorzystała.

Warunkiem ubiegania się o grant jest:

1. posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do:
– sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
lub
– sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lub
– złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpienia do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów i przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,

2. posiadanie przez gminę doświadczenia w prowadzeniu procesów konsultacyjnych (konsultacje mogą dotyczyć różnych obszarów działania gminy).

Przystępując do projektu gminy otrzymują:
– grant finansowy do kwoty 33.000zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego, od podjęcia uchwały inicjującej do przedłożenia projektu dokumentu do komisji urbanistyczno – architektonicznej,
– wsparcie doradcze eksperta ds. konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
– pakiet warsztatowy przygotowujący przedstawicieli gmin do zaplanowania i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji na stronie PROJEKTU

Zachęcamy do udziału.