Regulamin szkoleń otwartych

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH 

FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODKA REGIONALNEGO W GDAŃSKU

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 2. Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu oraz bufet w czasie przerwy.
 3. Opłatę za szkolenie należy wnieść po otrzymaniu faktury na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty szkolenia. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko, nazwę firmy, nazwę szkolenia, liczbę uczestników.
 4. Faktura zostaje wystawiona i wysłana na adres wskazany w karcie zgłoszeniowej.
 5. Niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 3 dni przed terminem spowoduje obciążenie Państwa pełną opłatą za szkolenie.
 6. Najpóźniej na dzień przed szkoleniem można zmienić uczestnika szkolenia. W tym celu należy poinformować telefonicznie lub mailowo Ośrodek Regionalny FRDL w Gdańsku lub ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy z informacją za kogo jest zastępstwo.
 7. W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników FRDL OR w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia nie później niż 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 8. W przypadkach losowych Ośrodek Regionalny FRDL w Gdańsku zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników nie później niż 2 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 9. Tematy szkoleń otwartych wraz ze szczegółowymi informacjami zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka Regionalnego FRDL w Gdańsku: www.gdansk.frdl.pl.
 10. Każdorazowo, szkolenia poddawane są ocenie uczestników za pomocą kwestionariusza ankiety wypełnianego po zakończeniu udziału w szkoleniu, co pozwala monitorować nam potrzeby i oczekiwania uczestników.
 11. Zgłaszając się na szkolenie, uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku z siedzibą przy ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańk, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie.