Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza

Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FRDL OR w Gdańsku powstało 3 października 2007r., tworząc grupę opartą wyłącznie na wspólnocie interesów samorządowych, niezależnie od sympatii politycznych.

Intencją działania Forum jest rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego i pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków i uprawnień rad.
Wynikiem prowadzonych na Forum dyskusji, są często stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla samorządów, które w następnej kolejności są kierowane do odpowiednich organów.
Forum zbiera się w cyklach kwartalnych, na dwudniowych spotkaniach szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również przedstawicieli wojewody, marszałka oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Prezes Zarządu – Kazimierz Okrój, Reda
2. Wiceprezes Zarządu Beata Zblewska, Brusy,
3. Członek Zarządu Mariusz Wesołowski, Kwidzyn,
4. Członek Zarządu Jan Olech, Słupsk,
5. Członek Zarządu Leszek Burczyk, Zblewo,
6. Członek Zarządu Krzysztof Decyk, Cewice,
7. Członek Zarządu Zdzisław Marek, Dębrzno.

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza wynosi 250 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Przewodniczących Rad.

Pobierz: deklaracja

Pobierz: statut