Szkolenia otwarte – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Mar
30
czw
Wydatki strukturalne w 2017 r; zasady sporządzenia sprawozdania o wydatkach strukturalnych – w świetle znowelizowanego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Mar 30@10:00 – 15:00
Kwi
4
wt
Dochody z tytułu kar i opłat o charakterze sankcyjnym w ewidencji księgowej jst oraz zasady likwidacji zaległości i nadpłat – stan prawny 2017 r.
Kwi 4@10:00 – 15:00
Egzekucja zaległych podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności publicznoprawnych gmin od spadkobierców.
Kwi 4@10:00 – 15:00
Kwi
6
czw
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań.
Kwi 6@10:00 – 15:00
Kwi
7
pt
VAT – podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczenia podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2017 roku- centralizacja.
Kwi 7@10:00 – 15:00
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego.
Kwi 7@10:00 – 15:00
Kwi
10
pon
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie i zmiana umowy o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
Kwi 10@10:00 – 15:00
Świadczenia wychowawcze oraz rządowy program „Za życiem” 2017 – zmiany w przepisach oraz orzecznictwo
Kwi 10@10:00 – 15:00
Kwi
11
wt
Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego
Kwi 11@10:00 – 15:00
Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
Kwi 11@10:00 – 15:00
Seminarium doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów.
Kwi 11@10:00 – 15:00
Wybrane procedury postępowania i metody współpracy przedstawicieli instytucji administracji publicznej w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz sytuacjach kryminogennych.
Kwi 11@10:00 – 15:00
Kwi
12
śr
KURS: Aplikowanie o środki europejskiego funduszu społecznego – przygotowanie projektu i wniosku w ramach po wer i rpo wp.
Kwi 12@10:00 – 15:00
Zmiany w zasadach dotowania szkół i placówek publicznych i niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – nowelizacja przepisów od roku 2017
Kwi 12@10:00 – 15:00
Kwi
13
czw
Seminarium doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów.
Kwi 13@10:00 – 15:00
Kwi
25
wt
Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Kwi 25@10:00 – 15:00